tsimnuj
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech verb
Definitions create value
2 Hmong - English
Part of Speech adjective
Definitions valuable


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Tsim dua tsev kawm ntawv cov yuam sij ntxiv los yog muab rau lwm tus 6.
Example 2 Neeg tsim nyog paub thiab nug txog kev zam nuj nqe yog tsis tau muaj teev cia.
Example 3 Ceeb Toom: Saib cov ntsiab lus hais txog WIAA Cov Kev Cai Qhov Tsim Nyog Tau Mus Koom.
Example 4 Txiav txim xyuas cov kev teem txim tsim nyog rau qhov muaj AOD thiab/los yog xa mus rau lwm tus.
Example 5 Qhov Tsim Nyog Tau Mus Kawm Cov Ntaub Ntawv Kawm 1.
Author/Contributor: Hmong, Jan 04, 2019 12:04 pm

Advertisements