tsimnuj
1 Hmong - English
Pronunciationzheer nuut

Part of Speech verb
Definitions create value
2 Hmong - English
Part of Speech adjective
Definitions valuable


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Neeg tsim nyog paub thiab nug txog kev zam nuj nqe yog tsis tau muaj teev cia.
Example 2 Txiav txim xyuas cov kev teem txim tsim nyog rau qhov muaj AOD thiab/los yog xa mus rau lwm tus.
Example 3 [1] Nws cem nws tus poj niam tub nkeeg = He scolds his wife for being lazy. [2] Nws cem nws tus menyuam tsis tsim mloog lus = She scolds her son for not listening to her.
Example 4 Tus xib fwb cob tus tub kawm kom nws xyaum tsim txiaj. Tus thawj liam cob nws cov neeg ua phem.
Example 5 Neeg hais lus dev ces yuav tsis tsim tsiaj.
Example 6 1 Neeg ceevxwm tsim tus tubsab
Example 7 Ceeb Toom: Saib cov ntsiab lus hais txog WIAA Cov Kev Cai Qhov Tsim Nyog Tau Mus Koom.
Example 8 Qhov Tsim Nyog Tau Mus Kawm Cov Ntaub Ntawv Kawm 1.
Example 9 [1]Plaub hau do = hairless. [2]Neeg do hau thiaj tsim nom = Bald people are suitable to be leader.
Example 10 1 Ua neeg phem ces yuav poob tsim
Example 11 Tsim dua tsev kawm ntawv cov yuam sij ntxiv los yog muab rau lwm tus 6.
Example 12 Dej yog tsim los ntawm oxygen thiab hydrogen = water is made of oxygen and hydrogen.
Example 13 1 Ntuj tsim neeg los nyob ntiajteb
Example 14 Asmelikas Teb tsim kev ywj pheej thaum lub 7 hli ntuj, hnub tim 4, xyoo 1776 = America declared independence on July 4th, 1776.
Author/Contributor: Hmong, Jan 04, 2019 11:04 am

Advertisements