tsimnyog
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech adjective
Definitions worthy
2 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions deserve, ought
3 Hmong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech adverb
Etymology tsim = ua, nyog > nyob = tseg cia
Definitions zoo ua cia, zoo ua tseg
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Neeg tsim nyog paub thiab nug txog kev zam nuj nqe yog tsis tau muaj teev cia.
Example 2 Ceeb Toom: Saib cov ntsiab lus hais txog WIAA Cov Kev Cai Qhov Tsim Nyog Tau Mus Koom.
Example 3 Txiav txim xyuas cov kev teem txim tsim nyog rau qhov muaj AOD thiab/los yog xa mus rau lwm tus.
Example 4 Qhov Tsim Nyog Tau Mus Kawm Cov Ntaub Ntawv Kawm 1.
Example 5 Tsim dua tsev kawm ntawv cov yuam sij ntxiv los yog muab rau lwm tus 6.
Author/Contributor: Hmong, Sep 28, 2012 3:50 pm

Advertisements