tso paus
1 Hmong - English
Pronunciationzhaw paoz

Part of Speech equivalent
Definitions fart
Examples: Cov nyuj tso paus heev ua rau lub ntuj kub tuaj = The cows fart too much makes the world hotter.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Nws tso plhuav lub pob = he immediately dropped the ball. [2] Kuv tso kev plhuav rau koj mus = I openly let you go. Lawv qhib kev plhuav tos peb = they openly welcome us.
Example 2 nkauj tso tshav, nraug tso nras
Example 3 Cia tus me nyuam nyob hauv tsev tu thiab tua ntshauv tas tso mam rov mus tau kawm ntawv.
Example 4 Yog koj yuav siv lwm yam tshuaj mas thov koj nrog koj tus kws kho mob tham tso.
Example 5 Qhov kev kee tshiab no yuav raug muab tso rau cov qib kawm sib raws hauv cov xyoo kawm.
Example 6 Cov koob yees duab yuav tsis muab tso rau hauv chav dej los yog chav txeev cia khoom.
Example 7 Yus mus nhriav yuav riv-tso los tsis muaj cov haum yus.
Example 8 Tej menyuam meme uas tsis muaj zog nqus mis, leej niam kuj yuav tau tso mis rau hauj fwj rau noj.
Example 9 [1] Kuv muaj cai ua neeg nyob = I have the right to life.
[2] Kuv tso cai rau nws = I give him permission.
[3] Nom tswv thiaj muaj cai = The government has the authority.
Example 10 Ntxwg Nyoog tso mob rau ntiaj teb, tib neeg thiaj li tau tuag = Satan dropped disease into the world, that is why people died.
Example 11 Nws tso dag tuaj dab ros kawg = his joke is very funny.
Example 12 [1]Tsom iav ces koj pom koj tus duab = Looking at the mirror you will see your image. [2] Hauv tej ntawv xov xwm lawv tso cov duab rau neeg saib = In the newspaper, they have graphics for people to look at.
Example 13 [1] Ib chim tso nws mam noj mov = He will eat later.
Example 14 [1] Kuv hais rau koj = I speak to you. [2] Muab cov nqaij tso rau hauv tub yees = Put the meat in the freezer. [3] Muab phau ntawv cia rau saum rooj = Put the book on the table. [4] Nws taw rau daim paib = He points at the sign.
Example 15 1 He jokes about the food = Nws tso dag txog cov khoom noj
Example 16 1 It is a joke = Nws yog kev tso dag xwb.
Example 17 1 Nws tso ntshav mus kuaj
Example 18 Nws nyob nrog ntshis tom qab nws tus hlub tso nws tseg
Example 19 Ciaj tuag los kuv yeej tsis tso koj tseg = Alive or death, I will not let you go.
Example 20 1 Nws tso dag xwb, tsis yog hais tiag.
Author/Contributor: Hmong, Mar 16, 2020 8:12 am

Advertisements