tsov tshaib tsov tsau
1 Hmong - English
Pronunciationzhawv zhhaib zhawv zhao

Part of Speech common phrase
Etymology tsov (tiger) tshaib (hungry), tsau (full)
Definitions like a hungry tiger not knowing when the meal will come
2 Hmong - Hmong
Part of Speech equivalent
Definitions thaum tsis muaj noj ces yoo tshaib lias hos thaum muaj ces ho noj tsau npo


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1 Kab laug tsov txaij li tus tsov = Tarantula has stipes like tiger
Example 2 [1] Maum tsov ntxhuav caum nees txaij = The lioness chases the zebra. [2] Tub ceev xwm caum tus tub sab = The police pursues the thief. [3] Tus menyuam caum nws niam = The child runs after the mother.
Example 3 1 Kuv ntshai tsam muaj tsov = I am afraid that there maybe tiger
Example 4 1 Nws ntshai dab = She fears ghost. 2 Kuv ntshai tsov = I am afraid of tiger.
Example 5 tsov tom maum nkais ntawv pheej niaj hnub mus tsa tseg.
Example 6 Tsov ntxhuav tom ib tug nees txaij = The lion bit a zebra
Example 7 1. Ntshai: "Ab! Tsov os!".
2. Raug mob: "Ab! Raug kuv tes lawm os."
3. Muaj kev txhawj xeeb: "Ab... Cas es kuv kawm tsis tau ntawv Hmoob li."
4. Tsis nyiam thab thab: "Ab! Tsum kiag. Txhob thab thab kuv."
Author/Contributor: Hmong, Jan 09, 2019 11:13 am

Advertisements