txaij zoj txaij zees
1 Hmong - English
Pronunciationtxait zawt txait zenz

Part of Speech common phrase
Definitions crisscross, zigzag


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Neeg ceb muag tsis nyiam ntxuav muag = People with dirty face do not like to wash their faces. [2] Thaum nws mus ua si los, nws tej nruab qaum ceb ceb txaij zees = When he got back from playing, his back is very dirty with stripes of dirt.
Example 2 [1] Maum tsov ntxhuav caum nees txaij = The lioness chases the zebra. [2] Tub ceev xwm caum tus tub sab = The police pursues the thief. [3] Tus menyuam caum nws niam = The child runs after the mother.
Example 3 Tsov ntxhuav tom ib tug nees txaij = The lion bit a zebra
Example 4 1 Kab laug tsov txaij li tus tsov = Tarantula has stipes like tiger
Author/Contributor: Hmong, Mar 14, 2020 3:08 pm

Advertisements