legend
1 Hmong - English
Txhab
txhab | txhā | tsʰa˥
Examples:
1 Nws txhab dej rau lub laujkaub = She adds water to the pot

Examples:
1 Txhua xyoo peb lub txhab nplej yeej puv nkaus = Every year our grain storage is full
2 Hmong - Hmong
Txhab
Noun: Lub chaw cia qoob, chaw cia cia nplej thiab pobkws nrog rau qoob yuav noj los yog tseg ua noob.
Etymology: 倉/仓 (cāng/txhaab) => 食 (mov) + 口 (qhov). Txhab => ntxiv rau.
More Examples
  1. Nyiaj puv txhab tsis npaum tswv yim puv plab.
Etymology
  1. 倉/仓 (cāng/txhaab) => 食 (mov) + 口 (qhov). Txhab => ntxiv rau.
Sources
  1. Hmong, Sep 28, 2023 6:04 am