txhais
1 Hmong - English
Pronunciationtxhaiz  

Part of Speech verb
Definitions translate, interpret
Examples: 1 Nws txhais lus Hmoob ua lus Askiv
2 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions trigger, snap, go off
Examples: Rooj ntxiab txhais raug ib tug nas = The trap snap (caught) a mouse.
3 Hmong - English
Part of Speech classifier
Definitions a unit such as leg, or hand
Examples: Neeg muaj ob txhais ceg thiab ob txhais tes
4 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions shrapnel, pieces of exploded bomb
Examples: Thaum lub foobpob tawg, cov txhais ya raug tubrog
5 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions a tree that causes the skin to itch upon contact


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1]Dab teg/tes yog ntu uas txuas txhais npab rau txhais tes = The wrist is the joint connecting the lower arm to the hand.
Example 2 Neeg muaj ob txhais ceg thiab ob txhais tes
Example 3 Tsis txhob suam npe rau dab tsi li txog thaum koj paub tias nws lub ntsiab lus yog txhais li cas.
Example 4 1 Nws txhais lus Hmoob ua lus Askiv
Example 5 Rooj ntxiab txhais raug ib tug nas = The trap snap (caught) a mouse.
Example 6 [1]Yas npab txuas rau txhais tes = Lower arm connects to the hand.
Example 7 Kuv muab daim ntawv cob nkaus rau nws txhais tes = I place the letter on his/her hand.
Example 8 1. Nws tus caj ntswg luv luv = His nose bridge is short.
2. Neeg caj tw ntse yog neeg nquag = People with pointy hips are hardworker.
3. Nws txhais caj npab dam lawm = His arm has broken.
Example 9 Thaum lub foobpob tawg, cov txhais ya raug tubrog
Example 10 Yog koj tsis paub lo lus nov txhais li cas, koj yuav tau mus saib hauv phau Keeb Kuav Ceem.
Example 11 Kauj toog npab yog lub kauj coj kauv taug txhais npab losyog ntawm cajdab tes.
Author/Contributor: Hmong, Sep 28, 2012 7:03 pm

Advertisements