txhawb
1 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions encourage, promote


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Muab kev txhawb nqa lawv pab tub rag txuj.
Example 2 Zaum rau lwm pab tub rag txuj cov rooj/suam chaw qw qhuas txhawb.
Example 3 Feem tuav zaub mov uas tau kev txhawb los ntawm tsev kawm ntawv; k.
Author/Contributor: Hmong, Feb 21, 2011 3:49 pm

Advertisements