txhua hnub
1 Hmong - English
Pronunciationtxhua·hnub | txhuå.hnū | \ tsʰuə˦-n̥u˥ \

Part of Speech equivalent
Definitions everyday


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Ces, txhua txhua zaus tus me nyuam tuav nkaus tus npua yas, tus npua yas yuav txav tau thiab kws.
Example 2 Txhua tus tub rag txuj yuav tau pov plob txuag thiab ceev txhua yam koom tau muab rau siv kom zoo.
Example 3 Yog hais tias muaj me nyuam yaus txaus, txhua hnub nyoog yuav tsum muaj nws ib pawg.
Example 4 Xyuas txhua tus neeg hauv tsev tej taub hau saib puas muaj ntshauv thiab qe ntshauv.
Example 5 Cov thawj coj yuav tsum ua zoo saib kom txhua tus mej zeej tshiab ncav tau cov ntaub ntawv qhia no.
Example 6 Txhua tus mej zeej yuav tsum tau ib phau uas siv rau tej kev qhia twg.
Example 7 Muab txhua yam tseem ceeb sau teev cia.
Example 8 Txhua lub nroog tau ntsib thoob plaws.
Example 9 Txhua qhov ntawv thiab cov tsev zov me nyuam thiaj li tau kaw.
Example 10 Lub suab nrov kom txhua tus ras tias muaj kam ceev.
Example 11 Daim foos no muaj nyob hauv txhua lub tsev kawm ntawv cov chaw ua hauj lwm.
Example 12 Thov qhia qhov kev txheeb ze ntawm txhua tus laus neeg rau tus me nyuam kawm ntawv.
Example 13 Cov tshuaj txhua hom muab tom tsev kawm ntawv yuav tsum ceev rau hauv ib lub txhee xauv tseg.
Example 14 Cov niam txiv/cov tswj fwm yuav tau xyuas lawv cov koom haum roos kev kho mob kom muaj txhua zog.
Example 15 Kev pov plob muaj nrog nraim kev koom tes ntawm txhua txoj cai.
Example 16 Txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum muaj cai los taug plaub ntug raws txoj cai.
Example 17 Txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum tsis txhob raug yuam tus kheej kom raug plaub ntug.
Example 18 Nqe lus xaus yuav tsum pab daws qhov teeb meem nrog kev sib fwm rau txhua tus tau txuam rau.
Example 19 Txhua yam kev kawm rag txuj puav leej muaj tej yam kev sib cuam tshuam.
Example 20 Ua raws txhua yam yuav tau ua nyob hauv Tsev Kawm Ntawv Tus Txheej Txheem Tswj Kev Rag Txuj.
Author/Contributor: Hmong, Feb 21, 2011 4:35 pm

Advertisements