txij txej
1 Hmong - English
Pronunciationtxeet txaet

Part of Speech equivalent
Definitions sound of water squirting


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Koj yuav tsum to taub txog yam yuav tshwm sim yuav zoo li cas thiab yuav ua tau txij li cas xwb.
Example 2 Vim li piav los saumno, sawvdaws yuav tsum pub niam mis xwb txij no mus lawm yav tomntej.
Example 3 1. Neeg cam ncauj tsis zoo ua txij nkawm = Argumentative people are not good for marriage.
Example 4 [1]Cov dej foo txij nkaus neeg = The water makes wave as tall as people.
Author/Contributor: Hmong, Mar 14, 2020 3:22 pm

Advertisements