txiv tsawb
1 Hmong - English
Pronunciationtxiv·tseub | txí.tsēu | \ tsi˧˦-tʂaɨ˥ \

Part of Speech noun
Etymology Literal meaning "banana fruit".
Definitions banana (fruit)


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 [1] Txiv neej chais hwj txwv = Men shave mustache. [2] Poj niam chais ncej puab = Women shave legs. [3] Nws chais lub txiv noj = He peels the fruit to eat.
Example 2 1 Tus niam xyav tus txiv lub koob.
2 Tus txiv xyav tus niam lub npe.
Example 3 Niam/ txiv yuav tsum zaws cov qe ntshauv kom tag.
Example 4 Nqee tsam cov niam txiv kuj tsis tshua kam cia siv cov cuab yeej pab no thiab.
Example 5 Feem kev kawm txuj cov kev pab rau cov niam txiv daws tej teeb meem tau teev saum no.
Example 6 Cov niam txiv/cov tswj fwm yuav tau xyuas lawv cov koom haum roos kev kho mob kom muaj txhua zog.
Example 7 Tsuas yog niam txiv los yog tus tswj fwm xwb thiaj yuav cia muab txoj cai no rau.
Example 8 Yuav qhia txog qhov kev yuam cai ntawd rau tus tub rag txuj thiab/los yog cov niam txiv.
Example 9 Tus tub rag txuj thiab nws niam txiv yuav muab cov ntsiab lus ntxiv rau los tau.
Example 10 Yuav muaj ib qhov kev sib tham rau Tsoom Fwv Tswj thiab tus tub rag txuj thiab nws niam & txiv.
Example 11 Kuv mus ntsib nws ib tug txiv hlob laus laus nyob rau tod.
Example 12 Kuv tus phooj ywg thiab nws txiv hlob lawv yog cov noob Fuab Tais Nplog Xeekhuam Teb.
Example 13 Kuv tus phooj ywg tus txiv hlob los nrog kuv tham ntev tham ntau ua si.
Example 14 Lawv nyiam yawg Phutoom, hwm nws li niam li txiv thiab muab nws ua lawv qhov chaw vam khom.
Example 15 1. Hluas nkauj nthe, "Ab! Txhob thab kuv mas."
2. Hluas nraug ntxias, "Ad... Tsuas yog tawb me me xwb mas."

Lub suab no feem ntau yog cov txiv neej thiab cov laus siv xwb.
Example 16 [1] Tus txiv cem tus poj niam tias nws tub nkeeg. [2] Nws niam cem nws vim nws txhoj puab.
Example 17 [1] Nws cab nyuj mus laij teb.
[2] Tus txiv cab tus niam tawm plaws hauv lub tsev los.
Example 18 1. Menyuam cam thawj tsis mloog niam txiv lus = Disobedient children do not listen to parents. 2. Neeg cam thawj tsis mloog tus coj qhia = Rebellious people do not take advice from leader.
Example 19 [1] Cawv mov muaj ceem dua cawv txiv hmab = Rice wine is stronger than grape wine. [2] Txhob tsav tsheb thaum qaug cawv = Do not drive under the influence of alcohol.
Example 20 Nws daws txoj hlua = he unties the rope. Tus txiv neeb daws dab = the shaman frees the spirit (from the person).
Author/Contributor: Hmong, Jun 26, 2020 4:42 am

Advertisements