txoj leeg
1 Hmong - English
Pronunciationtxawt lengh

Part of Speech noun
Definitions vein, artery
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Yuav tsum fwm lwm tus txoj cai, thiab tsis pub muaj kev cuam tshuam rau txoj kev kawm ntaub ntawv.
Example 2 Qhia tus me nyuam kom paub fwm txoj cai, tsoom fwv loj, thiab lwm tus txoj cai thiab tej khoom 4.
Example 3 [1] pob caus ntoo. [2] txoj hlua ua pob caus.
Example 4 Hais txog yam muaj nqis ntawm txoj kev khwv iab khwv daw tawm hws ntsim dhi tau los es muab pab rau ib tug neeg twg.
Example 5 1. Txoj kev nqaim = The narrow road.
Example 6 Txoj kev nqes hav = The downhill road.
Example 7 1. Nws npua txoj phuam npog nws lub cev.
2. Nws npua tus mob twj ywm.
Example 8 Yuav tsum tau maj mam zaws cov qe ntawm txoj plaub hau tawm thiaj li tau.
Example 9 Tus ntshauv laus mas muaj txoj sia nyob txog li 3035 hnub.
Example 10 Kev nkag siab txog txoj cai, tsab cai kav thiab tsab cai tswj cov hluas 3.
Example 11 1 Nws nriaj kom plam txoj hlua = It pulls to break loose the rope.
Example 12 Lub luag hauj lwm ntawm txoj cai qhov kev tswj fwm nyob hauv tej chaw kawm txuj 4.
Example 13 Kev xa mus rau tej koom haum hauv zej zog kom xwm yeem Txoj cai cov kev tswj fwm: 1.
Example 14 Niam Nkauj Kab Yeeb = tus niam nkauj cawm siav, tus muab txoj sia
Example 15 Kev pov plob muaj nrog nraim kev koom tes ntawm txhua txoj cai.
Example 16 Txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum muaj cai los taug plaub ntug raws txoj cai.
Example 17 1 Nws ntsuas txoj kev = He measures the road.
Example 18 Txoj kev cai no raug rau lub koom haum Ntxhais Hluas cov hoob kawm ib yam thiab.
Example 19 Tsuas yog niam txiv los yog tus tswj fwm xwb thiaj yuav cia muab txoj cai no rau.
Example 20 1 txoj kev nkhaus cees 2 kaus hniav chom cees
Author/Contributor: Hmong, Mar 26, 2013 5:44 am

Advertisements