txoj saw
1 Hmong - English
Pronunciationtxawt sher

Part of Speech equivalent
Definitions chain, bracelet
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Yuav tsum fwm lwm tus txoj cai, thiab tsis pub muaj kev cuam tshuam rau txoj kev kawm ntaub ntawv.
Example 2 Qhia tus me nyuam kom paub fwm txoj cai, tsoom fwv loj, thiab lwm tus txoj cai thiab tej khoom 4.
Example 3 Yuav tsum tau maj mam zaws cov qe ntawm txoj plaub hau tawm thiaj li tau.
Example 4 Tus ntshauv laus mas muaj txoj sia nyob txog li 3035 hnub.
Example 5 Txoj kev cai no raug rau lub koom haum Ntxhais Hluas cov hoob kawm ib yam thiab.
Example 6 Feem ntau lawv yeej paub txog txoj kev pauv koj daim tshev sai heev li.
Example 7 Kev nkag siab txog txoj cai, tsab cai kav thiab tsab cai tswj cov hluas 3.
Example 8 Lub luag hauj lwm ntawm txoj cai qhov kev tswj fwm nyob hauv tej chaw kawm txuj 4.
Example 9 Kev xa mus rau tej koom haum hauv zej zog kom xwm yeem Txoj cai cov kev tswj fwm: 1.
Example 10 Kev pov plob muaj nrog nraim kev koom tes ntawm txhua txoj cai.
Example 11 Txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum muaj cai los taug plaub ntug raws txoj cai.
Example 12 Tsuas yog niam txiv los yog tus tswj fwm xwb thiaj yuav cia muab txoj cai no rau.
Example 13 Cov xib fwb kuj yuav xyuas lawv txoj cai raws li tej qho ntawm no: 1.
Example 14 Tus tub rag txuj tau yuam Txoj Cai Kev Rag Txuj txhaum loj heev 2.
Example 15 Fwm lwm pab tub rag txuj raws li txhua txoj hauv kev yuav ua tau.
Example 16 Txoj kev mus los sib cuag los tsis yooj yim.
Example 17 [1] pob caus ntoo. [2] txoj hlua ua pob caus.
Example 18 Nws dauv txoj hlua los rau kuv = he lowers the rope for me.
Example 19 Nws daws txoj hlua = he unties the rope. Tus txiv neeb daws dab = the shaman frees the spirit (from the person).
Example 20 [1]Nws fiav txoj hlua = He throws the rope.
Author/Contributor: Hmong, Feb 16, 2021 7:31 am

Advertisements