txuj
1 Hmong - English
Part of Speech adverb
Definitions fake, faking
2 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions education, knowledge, wisdom


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Yuav sau cov nqi tuaj koom kev rag txuj tom qab pab tub rag txuj raug xaiv lawm.
Example 2 Sib tw nyob rau ib hom kev rag txuj ntau dua plaub lub caij rag txuj.
Example 3 Tus tub rag txuj tau yuam Txoj Cai Kev Rag Txuj txhaum loj heev 2.
Example 4 Qhuas txog tej kev rag txuj ua tau zoo ntawm ob pab tub rag txuj tib si 7.
Example 5 Tus thawj tswj fab kev kawm rag txuj teem Pab Neeg Tswj Fwm Kev Rag Txuj lub rooj sib hais a.
Example 6 Muab kev txhawb nqa lawv pab tub rag txuj.
Example 7 Qhuas rau lawv pab tub rag txuj xwb txhob thuam lwm pab.
Example 8 Chav txee cia khoom yog npaj rau cov tub rag txuj thiab cov xib fwb siv xwb.
Example 9 Fwm lwm pab tub rag txuj raws li txhua txoj hauv kev yuav ua tau.
Example 10 Tus tuam thawj xib fwb fab kev kawm rag txuj yuav tau txhob muab kev pom zoo.
Example 11 Cov tub rag txuj uas yog raug (lwm tus) ua saib tsis taus TAM SIM NTAWD yuav tau: 1.
Example 12 Yuav muaj ib tug nqi $400.00 ntxiv rau qhov kev koom rag txuj Hockey.
Example 13 Cov yim neeg yuav tau them qhov ntau yog $500.00 rau tuaj koom kev rag txuj.
Example 14 Zaum rau lwm pab tub rag txuj cov rooj/suam chaw qw qhuas txhawb.
Example 15 Txhua yam kev kawm rag txuj puav leej muaj tej yam kev sib cuam tshuam.
Example 16 Kev rag txuj yog ib qho kev kawm yuav muaj kev phom sij tsiam raug mob hnyav.
Example 17 Tus tub rag txuj thiab nws niam txiv yuav muab cov ntsiab lus ntxiv rau los tau.
Example 18 Tawm hauv lub koom tsheej rag txuj mus ua ntej nws xaus thiab rov qab tuaj dua.
Example 19 Feem kev kawm txuj cov kev pab rau cov niam txiv daws tej teeb meem tau teev saum no.
Example 20 Yuav qhia txog qhov kev yuam cai ntawd rau tus tub rag txuj thiab/los yog cov niam txiv.
Author/Contributor: Hmong, Feb 22, 2011 12:40 am

Advertisements