txuj
1 Hmong - English
Pronunciationtxuut

Part of Speech adverb
Definitions fake, faking
2 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions education, knowledge, wisdom


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Sib tw nyob rau ib hom kev rag txuj ntau dua plaub lub caij rag txuj.
Example 2 Tus tub rag txuj tau yuam Txoj Cai Kev Rag Txuj txhaum loj heev 2.
Example 3 Tus thawj tswj fab kev kawm rag txuj teem Pab Neeg Tswj Fwm Kev Rag Txuj lub rooj sib hais a.
Example 4 Yuav sau cov nqi tuaj koom kev rag txuj tom qab pab tub rag txuj raug xaiv lawm.
Example 5 Qhuas txog tej kev rag txuj ua tau zoo ntawm ob pab tub rag txuj tib si 7.
Example 6 Tej hau kev sib koom rau hauv kev kawm rag txuj los yog lwm yam kev kawm; j.
Example 7 Lub luag hauj lwm ntawm txoj cai qhov kev tswj fwm nyob hauv tej chaw kawm txuj 4.
Example 8 Feem kev kawm txuj cov kev pab rau cov niam txiv daws tej teeb meem tau teev saum no.
Example 9 Txhua yam kev kawm rag txuj puav leej muaj tej yam kev sib cuam tshuam.
Example 10 Kev rag txuj yog ib qho kev kawm yuav muaj kev phom sij tsiam raug mob hnyav.
Example 11 Peb moog kawm txuj = we go to study.
Example 12 Ua raws txhua yam yuav tau ua nyob hauv Tsev Kawm Ntawv Tus Txheej Txheem Tswj Kev Rag Txuj.
Example 13 Kuv xav mus kawm Hmoob Tuj Ntsuj kom muaj zoo txuj ci.
Example 14 Chav txee cia khoom yog npaj rau cov tub rag txuj thiab cov xib fwb siv xwb.
Example 15 Txhua tus tub rag txuj yuav tau pov plob txuag thiab ceev txhua yam koom tau muab rau siv kom zoo.
Example 16 Yuav qhia txog qhov kev yuam cai ntawd rau tus tub rag txuj thiab/los yog cov niam txiv.
Example 17 Tus tub rag txuj thiab nws niam txiv yuav muab cov ntsiab lus ntxiv rau los tau.
Example 18 Yuav muaj ib qhov kev sib tham rau Tsoom Fwv Tswj thiab tus tub rag txuj thiab nws niam & txiv.
Example 19 Tus tuam thawj xib fwb fab kev kawm rag txuj yuav tau txhob muab kev pom zoo.
Example 20 Cov tub rag txuj uas yog raug (lwm tus) ua saib tsis taus TAM SIM NTAWD yuav tau: 1.
Author/Contributor: Hmong, Feb 22, 2011 12:40 am

Advertisements