ສະຫນັບສະຫນູນ

while
1 English - Hmong
ຫນ້າທີ່ equivalent
ຄໍານິຍາມ thaum


ແນະນໍານິຍາມຄໍາສັບ

ຜູ້ປະກອບສ່ວນ/ຜູ້ແຕ່ງ: Hmong, Sep 16, 2018 5:27 am

ສະຫນັບສະຫນູນ