xav kom
1 Hmong - English
Pronunciationxaav kawr

Part of Speech verb
Definitions expect


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Koj xav kom ua li cas rau ziag no? Kuv tsuas yog xav kom muaj tej tug nrog paub xwb.
Example 2 Muaj cov Nyab Laj xav tau xav txeeb yuav cov teb chaws Nplog ntawd ua lawv tug thiab.
Example 3 Kuv xav kom ib tug neeg laus tham rau tus ua heev neeg/ua saib tsis taus ntawd.
Example 4 Kuv xav kom ib tug neeg laus cheem qhov kev ua heev neeg/qhov kev ua saib tsis taus no.
Example 5 Tseem muaj cov tshuaj txhaj tiv thaiv uas xav kom txhaj ntxiv rau koj tus me nyuam thiab.
Example 6 Kuv xav mus kawm Hmoob Tuj Ntsuj kom muaj zoo txuj ci.
Example 7 Tsab ntawv cog lus siv tib yam li zaj lus uas tus kws kho tsev paub li qhov koj xav kom nws kho.
Example 8 Yog peb xav noj nqaij, peb yuav tsum noj nqaij xwb tiag - kom tsis txhob muaj roj nrog li.
Example 9 Koj xav tham qhov teeb meem no rau leej twg? 9.
Example 10 [1] Nws chim rau tus neeg cem nws = He is angry at the person yelling at him. [2] Hnub no nws chim chim, nws tsis xav ua hauj lwm = Today she is moody, she does not want to work.
Example 11 1 Muaj qeetsam kuv xav mus ua si
Example 12 Nwg xaav pum koj, nwg txhaj le tuaj = Nws xav pom koj, nws thiaj li tuaj.
Example 13 [1]Nws nyeem daim ntawv = He reads the letter. [2]Nws xav tau ib daim ntawv sau = He wants a piece of paper to write on.
Example 14 Ua twb zoo xav txog tej kev ntsuam xyua nqe qes qes.
Example 15 [1]Kuv nyiam noj dib liab = I like eating red melon. [2]Nws xav noj dib = he wants to eat cucumber.
Example 16 [1]Nws tsis xav hnov ces nws fee hlo lawm = She does not want to hear so she turns away quickly. [2]Nws nkaus hlo tej hauj lwm ua = He quickly takes charge of the work.
Example 17 dev liamtxwv = tus dev uas muaj kabmob plaub hle lwj liam es tsis muaj neeg xav yuav.
Example 18 1 Nws xav kawm ntawv Hmoob, tabsis tsis muaj neeg qhia = He wants to learn Hmong, but there is no body teaching
Example 19 Nws huamyees yeeb = Nws xav haus yeeb lawm.
Example 20 1 Nws yuavtsum xav tshuaj tiv thaiv kab mob
2 Koj yuavtsum noj mov
Author/Contributor: Hmong, Feb 23, 2011 11:29 am

Advertisements