xeeb
1 Hmong - English
Pronunciationxengb | xēng | \ seŋ˥ \

Part of Speech noun
Definitions heart, mind, feeling
Synonyms:
2 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions create, generate, come to be, come to exist
3 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions siab, kev xav
Synonyms:
4 Hmong - Hmong
Part of Speech verb
Definitions tsim, chiv, tshwmsim
5 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Etymology seeb
Definitions dab ntuj, ntsuj ntuj
6 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions spirit, angel, guardian


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 [1] Tus poj niam cev xeeb tub lawm = The wife is pregnant. [2] Thaum cev xeeb tub lawm, txhob ua hauj lwm hnyav = During pregnancy, do not do heavy work.
Example 2 Qhov no yog qhov tseeb tshwj xeeb rau tsev neeg thiab cov tu nws.
Example 3 1. Ntshai: "Ab! Tsov os!".
2. Raug mob: "Ab! Raug kuv tes lawm os."
3. Muaj kev txhawj xeeb: "Ab... Cas es kuv kawm tsis tau ntawv Hmoob li."
4. Tsis nyiam thab thab: "Ab! Tsum kiag. Txhob thab thab kuv."
Example 4 [1] Cov neeg muaj mob paj hlwb cim xeeb tsis zoo npaum cov neeg tsis mob = People with brain disease do not have good memory like those who do not.
Example 5 Nyob saum yaj yuav tsum tau sib pab, nyob nruab yeeb thiaj nyob tau haum xeeb.
Example 6 xeeb ntxwv = muaj ntxiv, yug txuas ntxiv
Author/Contributor: Hmong, Jan 28, 2019 9:14 am

Advertisements