yim neej
1 Hmong - English
Pronunciationyeer nent

Part of Speech noun
Definitions family
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Cov cuab yeej AEDs muaj kev ruaj ntseg thiab yooj yim rau siv.
Example 2 Cov kev qhia ntawm no yog tshooj ntsiab lus rau cov yim neeg: 1.
Example 3 Yuav muaj 19 xyoos ua ntej lub Yim Hli Ntuj tim 1 ntawm lub xyoo kawm.
Example 4 Cov yim neeg yuav tau them qhov ntau yog $500.00 rau tuaj koom kev rag txuj.
Example 5 Txoj kev mus los sib cuag los tsis yooj yim.
Example 6 [1] Neeg muaj ob daim ntsws sib hloov cua thaum neeg ua pa = Human has two lungs to exchange air when they breath. [2] Cov neeg ntsws zoo ua pa and thiab hais lus yooj yim = People with good lungs breath and speak easily.
Author/Contributor: Hmong, Oct 07, 2012 1:27 am

Advertisements