zaub
1 Hmong - English
Pronunciationzaob

Part of Speech noun
Definitions vegetable, vegetation, produce


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Lub dab npuas rau qhauv rau npua noj. Lub dab zaub rau zaub nyuj zaub nees.
Example 2 1 Kuv pom ib pab noog = I see a flock of birds
2 Ib pab neeg mus nuv ntses = A group of people go fishing
3 Nws hais kom pab neeg mus tsev = He told the crowd to go home
4 Ib pab twm tab tom noj zaub = A herd of buffalo is grazing
Example 3 [1] Nws muab cov av w pov tseg = He throws away the dirt. [2] Nws w noob zaub rau hauv daim teb = She spread the seeds on the garden.
Example 4 [1] Daus cov dej tawm hauv lub phiab. [2] Muab diav daus zaub. [3] Daus cov av tawm hauv lub qhov.
Example 5 Feem tuav zaub mov uas tau kev txhawb los ntawm tsev kawm ntawv; k.
Example 6 Nws tav cov ntsis zaub = She prunes the growth of the vegetable.
Example 7 [1]Menyuam cob pob yog cov menyuam uas tsis muaj zaub mov noj txaus = Malnourished children are those who do not have enough to eat.
Example 8 Zaub laujvag zoo cub noj thiab zoo tshuaj.
Example 9 1 Cov zaub lwj ntswb ntsuav.
Example 10 1 Kuv tau ib pheev teb zaub
Example 11 Qhov noj zaub mov thiab haus dej 3.
Example 12 Tej zaub-mov tebchaws no txawv tej nyob Nplog teb thiab Thaib Teb.
Example 13 Peb nyiam mus yuav zaub-mov tom khw los noj.
Example 14 Nws txawv yav dhau los uas peb mus de zaub pem vaj, mus tua yus tej tsiaj los noj.
Example 15 Cov zaub-mov uas muaj calory ntau mas yog tej roj, tej piamthaj, tej khoom qabzib.
Example 16 Cov neeg noj zaub tsis txaus kom muaj kajzaub nws yuav mus plob nyuab-nyuab.
Example 17 Qhauv is used only when talking about food for birds or food for pigs. Green leaves and other tall grass for feeding plant eater animals is called "zaub".
Example 18 Ib diav roj kib zaub xwb twb muaj calory npaum li 2 lub qe, los 3 lub apple.
Example 19 [1]Npua dhuas zaub = pig eat ravenously.
Example 20 [1]Diav noj mov = rice spoon. [2]Diav daus zaub = vegetable spoon.
Author/Contributor: Hmong, Feb 26, 2011 11:26 am

Advertisements