zaub nyuj
1 Hmong - English
Pronunciationzaob nyuut

Part of Speech noun
Definitions cow feed, grass or vegetables for ox (cow or bull)
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Lub dab npuas rau qhauv rau npua noj. Lub dab zaub rau zaub nyuj zaub nees.
Example 2 Nws mus tav nyuj noj zaub = He herds to cow to feed on grass.
Example 3 1 Nws tsis mus ua si
2 Nyuj tsis noj zaub
Example 4 1 Kuv pom ib pab noog = I see a flock of birds
2 Ib pab neeg mus nuv ntses = A group of people go fishing
3 Nws hais kom pab neeg mus tsev = He told the crowd to go home
4 Ib pab twm tab tom noj zaub = A herd of buffalo is grazing
Example 5 [1] Nws muab cov av w pov tseg = He throws away the dirt. [2] Nws w noob zaub rau hauv daim teb = She spread the seeds on the garden.
Example 6 [1] Daus cov dej tawm hauv lub phiab. [2] Muab diav daus zaub. [3] Daus cov av tawm hauv lub qhov.
Example 7 Feem tuav zaub mov uas tau kev txhawb los ntawm tsev kawm ntawv; k.
Example 8 Nws tav cov ntsis zaub = She prunes the growth of the vegetable.
Example 9 [1]Menyuam cob pob yog cov menyuam uas tsis muaj zaub mov noj txaus = Malnourished children are those who do not have enough to eat.
Example 10 Zaub laujvag zoo cub noj thiab zoo tshuaj.
Example 11 1 Cov zaub lwj ntswb ntsuav.
Example 12 1 Kuv tau ib pheev teb zaub
Example 13 Qhov noj zaub mov thiab haus dej 3.
Example 14 Tej zaub-mov tebchaws no txawv tej nyob Nplog teb thiab Thaib Teb.
Example 15 Peb nyiam mus yuav zaub-mov tom khw los noj.
Example 16 Nws txawv yav dhau los uas peb mus de zaub pem vaj, mus tua yus tej tsiaj los noj.
Example 17 Cov zaub-mov uas muaj calory ntau mas yog tej roj, tej piamthaj, tej khoom qabzib.
Example 18 Cov neeg noj zaub tsis txaus kom muaj kajzaub nws yuav mus plob nyuab-nyuab.
Example 19 Qhauv is used only when talking about food for birds or food for pigs. Green leaves and other tall grass for feeding plant eater animals is called "zaub".
Example 20 Ib diav roj kib zaub xwb twb muaj calory npaum li 2 lub qe, los 3 lub apple.
Author/Contributor: Hmong, Jan 04, 2019 6:27 pm

Advertisements