zaubkab
1 Hmong - English
Pronunciationzaub·kab | zaū.kā | \ ʐau˥-ka˥ \

Part of Speech equivalent
Etymology Literal meaning: worm/insect food
Definitions of mulberry
Examples: 1. ntoo kab zaub = mulberry tree
2. txiv kab zaub = mulberry berry
2 Hmong - Hmong
Part of Speech equivalent
Definitions cov zaub rau kab noj
Examples: https://www.youtube.com/watch?v=FcBPc-dCCSI
Synonyms:
3 Hmong - English
Part of Speech noun
Etymology Literal meaning: food for worms
Definitions mulberry, a plant that feeds silkworms


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Kab noj peb cov nplooj zaub khis tag. Kuv txiav yuav ib co tshuaj mus tua kab.
Example 2 Lub dab npuas rau qhauv rau npua noj. Lub dab zaub rau zaub nyuj zaub nees.
Example 3 Feem tuav zaub mov uas tau kev txhawb los ntawm tsev kawm ntawv; k.
Example 4 Qhov noj zaub mov thiab haus dej 3.
Example 5 Tej zaub-mov tebchaws no txawv tej nyob Nplog teb thiab Thaib Teb.
Example 6 Peb nyiam mus yuav zaub-mov tom khw los noj.
Example 7 Nws txawv yav dhau los uas peb mus de zaub pem vaj, mus tua yus tej tsiaj los noj.
Example 8 Cov zaub-mov uas muaj calory ntau mas yog tej roj, tej piamthaj, tej khoom qabzib.
Example 9 Cov neeg noj zaub tsis txaus kom muaj kajzaub nws yuav mus plob nyuab-nyuab.
Example 10 Ib diav roj kib zaub xwb twb muaj calory npaum li 2 lub qe, los 3 lub apple.
Example 11 1. Cov av zoo cog zaub.
2. Tus tswv teb muaj av dav cov nws tej qoob loo.
Example 12 [1]Npua dhuas zaub = pig eat ravenously.
Example 13 [1]Diav noj mov = rice spoon. [2]Diav daus zaub = vegetable spoon.
Example 14 [1]Lawv ev kawm mus de zaub = They carry back basket to get vegetable.
Example 15

[1] Kuv mus tom nroog hos nws mus tom tsev kawm ntawv = I go to the city and he goes to the school.

[2] Kuv noj zaub hos nws noj nqaij = I eat vegetable but he eats steak.

[3] Kuaj mus ua si hos nws ne? = You go to play, but how about him?

Example 16 Qhauv is used only when talking about food for birds or food for pigs. Green leaves and other tall grass for feeding plant eater animals is called "zaub".
Example 17 [1] Hmoob nyiam noj taub dag hau ua zaub tsuag = Hmong like to eat boiled pumpkin as vegetable soup.
Example 18 Nws mus tav nyuj noj zaub = He herds to cow to feed on grass.
Example 19 1 Nws tsis mus ua si
2 Nyuj tsis noj zaub
Example 20 1 Kuv pom ib pab noog = I see a flock of birds
2 Ib pab neeg mus nuv ntses = A group of people go fishing
3 Nws hais kom pab neeg mus tsev = He told the crowd to go home
4 Ib pab twm tab tom noj zaub = A herd of buffalo is grazing
Author/Contributor: Hmong, Jan 23, 2021 5:17 am

Advertisements