zej
1 Hmong - Hmong
Part of Speech equivalent
Definitions zes, zejzog
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Kev xa mus rau tej koom haum hauv zej zog kom xwm yeem Txoj cai cov kev tswj fwm: 1.
Example 2 Yuav tsis pub muab tej kev khiav hauj lwm pab hauv zej zog los mus daws tej kev yuam cai.
Example 3 Cov neeg zej zog zoo siab heev.
Author/Contributor: Hmong, Mar 15, 2020 1:56 pm

Advertisements