zoo tibyam
1 Hmong - English
Pronunciationzong·tib·yaf | zo̊ng.tī.yǎ | \ ʐɒŋ˦-ti˥-ʝa˨˦ \

Definitions alike, identical, congruent, ordinary, resemblance


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Qhuas txog tej kev rag txuj ua tau zoo ntawm ob pab tub rag txuj tib si 7.
Example 2 Nws haj yam ua phem = he is acting even worse. Lawv haj yam kawm ntawv zoo= they learn so much better.
Example 3 Koj yuav tsum to taub txog yam yuav tshwm sim yuav zoo li cas thiab yuav ua tau txij li cas xwb.
Example 4 Txhua tus tub rag txuj yuav tau pov plob txuag thiab ceev txhua yam koom tau muab rau siv kom zoo.
Example 5 Zoo li tseem tshuav ntau yam ntxiv thiab.
Example 6 Thaum yus rog heev lawm kuj tsis zoo ntau yam rau yus lub cev.
Example 7 Niam cov kua mis muaj ntau yam zoo rau tus menyuam.
Example 8 [1] Kev cibfim yog ib yam zoo rau kev lag luam = Getting acquainted is good for business.
Example 9 [1] Cuam zoo ib yam li liab, tab sis lawv muaj ko tw ntev. Gibbons are like moneys, but they have longer tails.
Example 10 Txo fwj chim thiab txhob zoo siab heev heev yog yeej, ua siab zoo thiab txhob ua phem yog swb.
Example 11 Qhov kawg, yog yus rog heev lawm yus kuj tsis zoo nraug, tsis zoo nkauj.
Example 12 Qhov zoo kuj yog tias cawv ua rau yus ib ce hmuag-ntag (relax) kom yus tau so zoo.
Example 13 [1] Qee cheeb tsam tsis muaj tsev kawm ntawv zoo = Certain areas do not have good school. [2] Cheeb tsam no cov neeg zoo heev = This area has good people.
Example 14 [1]Nqaij daw ntsev tsis zoo noj = salty meat is not good for consumption. Neeg daw siab tsis zoo yuav = salty heart person is not good for marriage.
Example 15 [1] Kuv xaiv txoj kev ua neeg zoo = I chose to be a good person.
[2] Kuv xaiv nqe lus teb A = I selected the answer A.
[3] Kuv xaiv phau ntawv zoo los nyeem = I picked a good book to read.
Example 16 [1] Lub caij ntuj tshiab, ntoo hlav nplooj mos = In the spring, trees grow new leaves.
[2] Lub caij kawm ntawv, mloog zoo zoo = In times of learning, listen very well.
Example 17 Yawg Nkias Xab mas txua raj los zoo nkauj hos tshuab raj los zoo mloog.
Example 18 Zaub laujvag zoo cub noj thiab zoo tshuaj.
Example 19 Nqus vaj tsev, rooj zaum, ntaub pua tsev, pam pw thiab hauv ncoo kom zoo.
Example 20 Cov thawj coj yuav tsum ua zoo saib kom txhua tus mej zeej tshiab ncav tau cov ntaub ntawv qhia no.
Author/Contributor: Hmong, Nov 29, -0001 7:00 pm

Advertisements