dev tom tswv
1 Hmong - Hmong
Part of Speech common phrase
Definitions Neeg ntxeev siab rau tus coj.
2 Hmong - English
Pronunciationdaev thawr zhuev

Part of Speech common phrase
Definitions Dog bites owner = traitor


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1]Tus dev muaj dev mub nws thiak khawb ib ce = The dog has fleas so it scratches itself.
Example 2 dev liamtxwv = tus dev uas muaj kabmob plaub hle lwj liam es tsis muaj neeg xav yuav.
Example 3 Neeg hais lus dev ces yuav tsis tsim tsiaj.
Example 4 [1] Thaum ub peb muaj dev raws nqaij = In the old days, we had hunting dogs.
Example 5 Kuv hnov dev tsem = I heard the dog barked (calling on each other).
Example 6 1 Tus dev co ko tw
2 Tus neeg co taubhau
Example 7 [1] Dev hnyo = long-haired dog.
Example 8 1 Nws txhaub dev sib tog = He urges the dogs to fight.
Author/Contributor: Hmong, Apr 16, 2020 5:21 am

Advertisements