Hmong Language Conversion

Experimental | Tseem sim. Ntaus koj cov lus rau lub thawv hauv qab no.


Hmong RPA Diacritic

Sau kò có ntaẃ rau haú no.

Nó yọ qho program uâ tsǐ lô sǐ ké paú ntaẃ Hmoō Lâ Teê mû rau lw̌ hǒ ntaẃ Hmoō. Tsî txhō sí rau tè ntaū ntaẃ tseě ceē, vǐ hâi tiâ lû Hmoō tseě Tsî tau haǔ txhua lo.


Hmonglish

Sau kot cov nteuv trau hauv no.

Nov yoh ib qho program ual tsif lol sif kev pauv nteuv Hmongb Lal Tengl mul trau luef hof nteuv Hmongb. Tsil txhob siv trau tet ntaub nteuv tsengf cengb, vif hail tial lul Hmongb tsengf Tsil tau hauf txhua lo.


Hmonglish Diacritic

Sau kò có ntéu trau haú no.

Nó yọ qho program uâ tsǐ lô sǐ ké paú ntéu Hmōng Lâ Têng mû trau lǔe hǒ ntéu Hmōng. Tsî txhō sí trau tè ntaū ntéu tsěng cēng, vǐ hâi tiâ lû Hmōng tsěng Tsî tau haǔ txhua lo.


Hmongb Danashan

Shout gox jod ndeud drout houd not.

Nod yos wib khot program wuak zhif lok shif ged boud ndeud Hmongb Lak Dengk muk drout lif hof ndeud Hmongb. Zhik chob shid drout dex ndoub ndeud zhengf jengb, vif haik dak luk Hmongb zhengf Zhik dout houf chuat lot.


Hmongb Danashan Diacritic

Shou gò jó ndéu drou hoú no.

Nó yọ wī kho program wuâ zhǐ lô shǐ gé boú ndéu Hmōng Lâ Dêng mû drou lǐ hǒ ndéu Hmōng. Zhî chō shí drou dè ndoū ndéu zhěng jēng, vǐ hâi dâ lû Hmōng zhěng Zhî dou hoǔ chua lo.


Hmong Vietnamese

Sâu chox chor ntơưr trâu hâur no.

Nor zol iz qho program uôs tsiv los sir chêr pâur ntơưr Hmôngz Las Tênhs mus trâu lưv hov ntơưr Hmôngz. tsis cxoz sir trâu têx ntâuz ntơưr tsênhv chênhz, viv hais tiês lus Hmôngz tsênhv tsis tâu hâuv cxuô lo.


Hmong IPA

ʂau˦ kɒ˥˧ cɒ˧˦ ⁿdaɨ˧˦ ʈau˦ hau˧˦ nɒ˦.

Nɒ˧˦ ʝɒ˧˩ qʰɒ˦ program uə˧ tʂi˨˦ lɒ˧ ʂi˨˦ ke˧˦ pau˧˦ ⁿdaɨ˧˦ M̥ɒŋ˥ La˧ Teŋ˧ mu˧ ʈau˦ lɨ˨˦ hɒ˨˦ ⁿdaɨ˧˦ M̥ɒŋ˥. Tʂi˧ tsʰɒ˥ ʂi˧˦ ʈau˦ te˥˧ ⁿdau˥ ⁿdaɨ˧˦ tʂeŋ˨˦ ceŋ˥, vi˨˦ hai˧ tiə˧ lu˧ M̥ɒŋ˥ tʂeŋ˨˦ Tʂi˧ tau˦ hau˨˦ tsʰuə˦ lɒ˦.