Hmoob Phajhauj

Nplooj no yuav tsum siv hom ntawv cwjmem 'Hmong Nets' [ Cwjmem Chart ]

Phajhauj Cov Txiv Ntawv

¼ vau¼Ð nrau¼Ó fau½ nkau½Ð ntxau½Ó rhau
Ä lauÄÐ dauÄÓ dhauÅ hnauÅÐ khauÅÓ ntau
À ntsauÀÐ tsauÀÓ phauÁ rauÁÐ nphauÁÓ nplhau
Ê qhauÊÐ hnyauÊÓ hmauË mlauËÐ hmlauËÓ gau
 xauÂÐ auÂÓ nyauà plhauÃÐ tshauÃÓ pau
Æ nauÆÐ nqauÆÓ nqhauÇ yauÇÐ ncauÇÓ sau
È chauÈÐ xyauÈÓ tauÉ nchauÉÐ nrhauÉÓ npau
Ì hlauÌÐ zauÌÓ ntxhauÍ nthauÍÐ nplauÍÓ nkhau
¾ hau¾Ð thau¾Ó plau¿ cau¿Ð ntshau¿Ó txau
Î mauÎÐ txhauÎÓ qauÏ dlauÏÐ ndlauÏÓ ndlhau
ÏÔ dlhau

Phajhauj Cov Niam Ntawv

¡Ñ keeb¡ keem¡Õ keed¡Ð keej¡Ò keev¢ kee¢Ð kees¢Ò keeg
£Ñ kuab£ kuam£Õ kuad£Ð kuaj£Ò kuav¤ kua¤Ò kuas¤Ñ kuag
º kiabºÐ kiamºÕ kiadºÑ kiajºÒ kiav» kia»Ð kias»Ò kiag
¸Ò kib¸ kim¸Õ kid¸Ð kij¸Ñ kiv¹ ki¹Ð kis¹Ò kig
µÐ kubµ kumµÕ kudµÑ kujµÒ kuv ku¶Ð kus¶Ò kug
©Ð kob© kom©Õ kod©Ò koj©Ñ kovªÐ koªÒ kosª kog
³ kawb³Ð kawm³Õ kawd³Ò kawj³Ñ kawv´ kaw´Ð kaws´Ò kawg
¯Ð kaib¯ kaim¯Õ kaid¯Ñ kaij¯Ò kaiv° kai°Ð kais°Ò kaig
«Ð kaub« kaum«Õ kaud«Ñ kauj«Ò kauv¬ kau¬Ð kaus¬Ò kaug
±Ð keb± kem±Õ ked±Ò kej² kev²Ð ke²Ò kes²Ñ keg
§Ð kwb§ kwm§Õ kwd§Ò kwj¨ kwv¨Ð kw¨Ò kws¨Ñ kwg
ÿÒ kabÿ kamÿÕ kadÿÐ kaj® kav®Ð ka®Ò kas®Ñ kag
¥ koob¥Ð koom¥Õ kood¥Ò kooj¦ koov¦Ð koo¦Ò koos¦Ñ koog
|ÿÒ kaab|ÿ kaam|ÿÕ kaad|ÿÐ kaaj kaav|®Ð kaa|®Ò kaas|®Ñ kaag

Phajhauj Cov Zauv

é
1ib
ê
2ob
ë
3peb
ì
4plaub
í
5tsib
î
6rau
ï
7xya
ð
8yim
ñ
9cuaj
è
0ntxaiv