Hmonglish

qhawv program naw muat penv xuer muab cjawv luuz uaz shao ua nterv Lastees paov muuz ua nterv Phajhauj. qhawv program naw nyuar zhenr khaw zheez thao thao thiav zon. kuuv zhenr phent khaw kawr nuez ua haot luer zon tiab txhaiz cjawv luuz kawr thraogh. yawgh kawt pawr thaet qhawv uaz txhaiz cjawv nterv zheez thraogh, kawt haw qhia thrao kuuv paob thao. kuuv thuuz email yawgh mouacy at hotmail dot cjawr. ua zhaogh ntao.

Ntaus koj cov lus rau lub thawv hauv qab no.