Hmong Mad Lib

Ntshav qabzib yob thaj txhab nyiaj tiaj tus.
lub kaus ceeb toom tsam khiab ntswg.
ntsa tam pem ntaws ntiv keeb cag.
nquam tsuas suab luag dig.
fi re haiv neeg lasvoos nka vaub.
phom npes pw ntxeevtiaj re rog lav.
dejcawv xav sub tawg sub ntsha nrhiavlus.
sev txhais ntshua zab vuasluaj.
suam lwm kawg nkaus tos thuav txho tshauv.
cws txawg cib tsev mov thov khawv.
pluaj yeej xoob sawv kev niam taisntsuab.
fai tshwj kab tias khav theeb tsev teevntuj tsemtsawv.
pautsu yaws tseeb ceev.
pob qa lub xeev noj haus tiag.
khauj khaum txiav kab raus.