Hmong Mad Lib

Kos tau muab ncaj los siav.
maum dlev khws tej hom tsev lojfaj nchuav.
qhobcij qaws tuaj huajvam tiaj nyom.
nplaimhlub tsawg zuj zus xabmawm veg laib nka tawv.
kav xwm hlab chaub ntseeg siab npluanuj.
txhab nyiaj txajmuag lau ntxhe luamyeeb luvluv.
Poj Yawm Txwv Txoob tej laujvag tsuab peev.
hmuv luvluv tso siab rau samsab xiab.
suab zeb khees saum xoo hlab hluas.
taus ntxias tub ki.
kab nqaus vias nrib ncej dab sib.
ntse tej hom khawv koob xiab pivxam ncaim.
dabntxaug ntsia ntsoov thwb thooj av nkhaus nkhaus.
nyab qhe txuas hauvpliaj.
ntub dhia mub ntev.