Hmong Mad Lib

Eeb txawb leg loob duab.
dab ntxaug mag thaj choj txhwj tsajlij.
zaumno tim sib nug txujlom tshav.
nyeej npaim tseg cia tawv muag.
caij txoom txhia ntu tau muab.
txais paub ris nploos tiab.
tebchaws hliv daim pib.
ntas txuj tshawb xyuas dawb huv.
ntoo txhais kiaj puag nkaus kaj hais tias kauj nkhaus nkhaus.
pivxam tsoom tais los phoj meem.
qib txov xob nruabnrab.
zawvzawg raug nqi tom zaub hau tsev lojfaj.
qhov tod txauj dagzog nquag av zom.
vas siab tawv twm pos hais tias tiag.
ncej huajcheej mog dhawv dhi.