Hmong Mad Lib

Hmoov nplej dub txig dhawv nqia tshua txawj xav.
lauj kaub daus phov totaub pogkoob.
pa cuab xau tau tes.
txhuav res xyuv ua de txhauj.
peevxwm thov txim keeb tiajlim.
nqi hno ceebtoom xij tsaugzog.
lub xeev tshiav tshee tej yam.
hmub cuav zos daj xuab taus seej.
plav tooj tuv nyos thawj thiab.
khav koom pib ceev.
mabqus ya plaws txhais ze tshaj plaws pluas.
hwj thwm nram rooj tshoob txhiaj.
niam me tsajlij khav txiv phawv dhos.
cwjpwm co dabntub.
ploj tuag tsheej thaj nkawg tib.