Hmong Mad Lib

Leeg tsawg tshaj plaws ntsuam dawm tsawb.
paug npaig qee yam kabyaub lim.
rab koob txawm chim hlawvhlwb txuj.
hav txhib raug mob txiv dablaug.
mabqus tawm mus ntawm noov feem cuam.
zog nto npe khuj khuav tsuab soj qias.
yoov tshajcum tshaj xo ntse tshiam caij nyoog lwj siab.
khau tawv xoob qhev.
taujdub nres lub npe laus npua.
naghmo rev nyiag ywb ntawsntiv.
saws tuv kab taws tsau piav yeev ntxias nphav.
pavtxhwj pib nrog txua.
teejtug laum kwj ha nkais.
pim kiamtxab lawv hlev dablaug.
lawb nyaib dabtaw tsuamtsoov.