Hmong Mad Lib

Tawb ntog lam lub ntoo khaublig hmlav.
cem dab cem tuag cob fawm tsam xem.
ntxeem rev ncej qhua nto cab thij.
ob tsiv siab nrhiav hmos txia.
nqaj ntoo qoj ua li rhwb rhees.
teeb xais zaws thaj av.
poj yawm txwv txoob ntse choo luv.
rov tom qab cav puv nkaus rawm txhua zaus cuajkhaum.
txuas ntxiv npuaj fuas hmab.
puamkhab zia pabcuam muajplhus.
nkhawb chob ib tsam qhov chaw qe zeb.
kheb lwm qhov quav tom zos.
phantom qaug thaj zebsib dhuas.
hluav taws zeem yeem ntshij mobnkeeg.
caij nyaus no kam tubqaug hwjxwm.