Hmong Mad Lib

Nplaim vam ntws rov qab mus txuas lus ntseej siab loj.
txiaj ntawv kheev ntsiab muag nkhaus nkhaus.
qee leej xoom tib hniav puas caws.
nqaj ntoo maus twv moshlub khov kho.
tshuaj ntsuab ntxaug xev tus txiav nqws.
txhoov ntuj xyeeb pov mus los txheej.
zwj quag ev hauv ntej pob roob cag.
qab nrag quav cawv ntxhi tseg cia tsawm tso nras.
nqaj ru qho yam cawv cuajcaum hau pejfab.
hniav puas pob teeg yees hib hib.
hawm thooj phuas cab sam yeb.
nomtswv hai ntsia ntsoov kov yeej dagzog.
cos khau noog hawm fwv.
txhib ntas saws thob fab.
txiav tsawv toj roob hauv pes muag nteev.