Hmong Mad Lib

Ab qhaib nquab.
kuam txeej huaj sai sai no.
ntiajtog qaumpes txauj tshav tshawb xyuas kabtsem.
loobtswb li saum toj xyoob i.
xyuasnyuj ncejpuab cob pamthawj.
roj mis dhia kaus faib hnyuv qe.
zog los kaj tsoom tubtxib hais txog.
teejtug txheebxyuas lees kes ntug dej seej.
thawjcoj hee nqeeb hnyav.
nqos tiv fab fo fab fo.
chaws tsob hnyuv laus cab rhais txhaj.
npojpob kawj qee yam xovtooj zoo nraug.
tsevneeg sem nqus ceebthawj pomkev.
pos hniav kiab tsees pom zoo lawb ib co.
ntus kev txhawjxeeb piv rau txw kooj.