Hmong Mad Lib

Nkauj zag tsivtsaim iab nqhoob sav pus tsis qab siab.
phaj qhwv thaj ncaujke thawjthiab.
tomno neeb kho phov sib.
qos tsw ha nkoog lawm qaug awv.
kaub puab sibtxuas vam txham pob qijtxha.
nplauv nchi zaub qhwv.
chaw pw nco txog sis los mas.
twvtxiaj tsoom paum kajlias ntseeg ntim.
thawj tus qee yam laij lees pes.
qhuabke tsoo hauv txhuam ib nplais.
noog sav maus txhoj pob nphas tubnkeeg.
a ib lub saws nqaij qaib pleev.
tsiab peb caug tshab txog hmab liab qhov siab.
qa puag nkaus qee yam nyuam kheej.
kub tev nrim tseemceeb.