Hmong Mad Lib

Pawv nplej pub mis thooj mabqus tum.
tub tshij tom moog nruas.
plhus tsev kheej twv tiajlim.
yawg xaub kig koog xauv npo.
qhaib sib qhaib dabneeg khoom.
plas ib nti tsees yuam cuab ntshiab si.
nrab ntug vos ntsws vuashav.
kauv qaib thooj koojtshuab tshuaj xyuas nyiajtxiag.
khauj khaum da twj taig.
ibncig qaub zoov nujtxeeg khev.
caij co npo txhab av nplaum.
huamvam txauj zebho ntas nkim tais.
chawj npau suav qho yam nov kawb.
caj ceg femfeeb tauskev xovtooj thim.
tawb ntsaub dob pov vassab tsivtsawv.