Hmong Mad Lib

Pob khoom lawm hlo kav chawj sib chab sib chaws ncos kab keem.
yawg ntsuag nrau txheev nrau luj taws.
rab koob txhawj xeeb tej diab khaumlauj qhaib.
tiaj pom khab txhais kabtsem xawb xuav twmtswb.
hle qee yam npau suav tos chaws sib tov.
cws luvluv heev tshaj ntxim tsiv ib khawv.
cuav xwm yib nroog ib ceg.
hws lawm hlo thooj lev limlim.
kua nceb xib yav txha.
tawv noobqes qwv yos phijlaj.
qos tsov dua nphau nphwv avtsij.
rhawv tsuab tshwjxeeb quavntsej tseemfwv.
mojyam txivsiav sau laj teem.
lasvoos do puj liv sw.
ncwb ncua tshwbkab sawm zoo xoo nquag.