Hmong Mad Lib

Lw kobhuam txhav leeb nthwv thwj.
hlis nto pev nrab qaum rooj tshoob.
hmab ntsha liab ncawg qee yam pluag su tsim.
yoov xyuas tsoom xyoojtswb liam sim.
foobxab daws rab riam sab.
laab theej tawm nchias ceg pauv.
kev cai lijchoj lwm peevchoj sib laub ib ntus.
tej pawg peemlas tiag zes thuv npaum.
nyuj ciab nyuj ncau tshav xam nruam ximxaus.
tshua rev niam tsa nqws ua puav tam.
nphoo thab plaub ntuj nag.
quav lawm tsij poob qab nas hoojtwm.
raus nrhia nplh chim.
xwm kab los yej ceg pauv sib piv qab zib.
tauj tibyam sib haum tej kevlig kevcai txhib.