Hmong Mad Lib

Tsov txhiv tsuagtsuag ntsa iab.
caj ces mee pov hwm ntxob laws.
ntxaij ua rau poom kho siab.
niamlaus txhais fawm cob tais.
luaj koov xyob lwm tus ntsim.
iab liam tej hom ncaugdub plag mawm tom.
liajteb fim nrug noog tom qab khaub hlab.
hmoov thuv pluas tshais.
tsh xaiv xov liajteb.
tag hmo quav nkaws ceev heev zab sib ntxub nkhaus.
qos nphoo teeg nrog rau tsoom zeej xabnpum.
huab txhib nrig ploj lawm hnoos hnub qab nram ntsis.
qhov muag xyom res ntev covnyom.
hav zoov nujtxeeg hluas vau nqaws tshaib.
plab tooj lub kab taws tsau khuab.