Hmong Mad Lib

Qhov daig caum qab lam xyuam pab av nplaum kastsaub.
qau paub xav mem mus qus yoo kaus chim taus.
txiav laj mam txoojkum.
ua thaj txomnyem qhev cuav.
memmuag phij laj ua ploj thoob tsib to nrog.
yaig ib vuag txhais mluav phob.
neej tej lub ntuj tsaug vias dib.
liaj tsuag nce dab txhaws.
qhuab ntuas txawb zoj ntxhw.
ncos xyuas samsab luajvaub.
qhaj tuv mostxwv cooj co nchuav.
kabyeeb tso siab rau qee yam testaw tawm laug.
ncaujlug ci tiv lawm cheem plaub dawb.
dabneeg quab yuam tom riamphom roob hluavtaws.
caj ceg cawm yias.