Hmong Mad Lib

Pajhlwb ntaus tim tshuaj lom nplaimhlub.
kabyaub nuv xeem npuaj cajpas pobtaub.
zoo res noov xis saws zais.
xyoo tsoom hmub tha hnyuv.
hnya liv nrauj teeg hauv ncoo.
niam me paug rua lo liab ntsha tsuas.
luv sib hlub tej lub lwj hlaus qis zog.
txawb khij qaib covtxwv laus neeg.
tshav tso saib peev pluag.
te rub los ua timkhawv qee leej.
nqe lauj coos thaj qubtxeeg ntiab.
kaslasvav khev zojzeeg theej cuam tsimnuj.
zaub tsuag tshem kaj ntug.
ples su ceev heev xyemxyav.
hnub no quaj taug pov vas thib ho.