Hmong Mad Lib

Ntxhoo tawm txawb kwj ha.
txivyaig yawmyij tuag tuab.
hlob lwm riamneeb kiamtxab xi tsimnuj.
ntses nab npawv seevcev kaussuab nkoj.
rau tws qos ntoo tsaug leeg.
txhais khau qaij ua luaj vias ntuav ris txiaj.
phaus hlub txhib nyom hlwv.
lej mob nti xuas tawv lajsiab.
z chua tsoom dabmuag qhaib.
leem txoj txivxaiv luam pojcuag.
phaj zes tim hiab neeb hloov hiav.
xauv tsiam plob qauv ntsuam.
phaw twm maim lub xeebntxwv yuamkev.
tsav nyob tshaib phuv.
dabtsho khav ib txig tsimnyog.