Hmong Mad Lib

Nphau ntxhee hmoov phem phem.
ncov paub meej tos os gus lawvqab.
ntsawj rab yis txaus thawm chaublaug.
lom vab vab sev txham ntse heev.
qhov rooj tswj fwm rab lub nra muaj hmoo.
thib nkham phwj lawm ntsag ncwbncua.
l txauj niamhlau sib piv nkauj noog.
qhaus fi pem qoobzwm peemtsheej.
nraugvauv txajmuag saib taus nyem ib lwm ris txiaj.
pluag tshais ntsauv tib kaub puab thom.
v tshob tshuaj yej.
txab paiv diam puas.
pawm tshwj tseg tsheej phajhauj.
txhais khau mlooglus zem zuag swb ntaus nqi phem.
lajmej pejxeem xib tomntej xuab.