Hmong Mad Lib

Ntoos raugsiab lamlug ci ci.
nkauj nyoo qhuabke poj ntsuam.
qhov rooj tswm sibliam npajsiab qhov rooj no.
tiaj nras lauj nrog rau lwj hlaus dais.
vaj hmoob txhav tsob thoomthaub qub.
ncus tuv dabpeg ntoj las ntsev kavliam.
nthab khoob ntshuv txawm txham chim dua rhe ua tsias.
zaub kig n xyaw kwvntswg.
laubcab nkagkaws piamsij puasntsoog.
phab ntsa tej laug cab kuam.
nrag hawm xyuv tsheej.
mes thaj lus ntuas laib lojloog.
tswbneeb txhoj pob dag txoos yam.
nyiaj laus kauj txoj nuj nqi pw ntxeevtiaj.
tshoj pom zoo yas txha paubtab.