Hmong Mad Lib

Zwjteeb causyaum txhia nraj txhaum cai.
ntxhe thwb lusrov xev khav txiv tso tseg.
hmob tso ntshav lum.
nquab piv rau xis niam ris dej.
vab tshau xev kaj siab lug los xij.
nplaim iab uas pw tais siab dawb.
aib nkig nkuav thob kabke thauj.
kasfes mostxwv tsimnyog txias heev.
txivyawg pla nasmuv tsawg zog.
qais cuv dee xyu qavtaub.
ntus kev cuab ntawm ncuavphom hmoo.
ntaj piamsij kuav zias nqaij ntshiv ua zoo.
tsom iav txhoj puab rab sab nraum ntug fajseeb.
mov rab pwjtsiag haub plhuaj taub.
thov txim tsimnyog ciam plooj plooj.