Hmong Mad Lib

Sab nraum ntug res yim neej causyaum kiab.
vassab sub fuab cua taj.
ki txais tau tuag caws cos.
yeebceeb tsimtxom thwb huabcua txhaum cai.
yawglaus nto tom roos txab nkoov.
ib cag tawv tshee caj qwb puav.
cev ntaj ntsug nkim tov qhov tshij.
kav khaub ev sib dua.
lub koob yaug niamntxawm.
ntos lwm kavxwm nyooj sawv kev tshum.
tsevlawj pauv tib vab tshau faj.
los plhu cuam Kimtsawb keej.
zog daws li tiajhau tij.
liab ntxawg qee heev ibpliag.
nthooj khov lua uatsaug veg pluav txev.