hmoob dawb
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech name
Definitions White Hmong
Synonyms:
2 Hmong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech name
Definitions Cov Hmoob uas pojniam hnav dawm tiab dawb.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Yus ua ib yam dabtsi xwb los yus nim mob-mob ib-ce, Hmoob hu tias mob laug.
Example 2 Peb cov Hmoob los kuj rog txhua tus thiab muaj mob ntau yam.
Example 3 Fakis Ob Tug Se: Hais lub Xeem Hmoob tag lawm ces cia kuv rov qab los piav dab neeg mus ntxiv.
Example 4 Thaum kuv loj tuaj lawm, kuv tau mus ncig xyuas cov Hmoob thiab cov Nplog thoob teb puv chaws.
Example 5 Cov pej xeem Hmoob them tsis tau ces lawv txawm tawv tsis them se ntag.
Example 6 Hmoob Thiab Fakis Sib Tua: Lub xyoo 1895, cov nom tswv Fakis nce kiag tag nrho ob yam se siab heev.
Author/Contributor: Hmong, Jan 09, 2019 1:24 pm

Advertisements