Advertisements

New Terms

English height
Hmong1. n. siab, qhov siab Add
English deep
Hmong1. adj. tob Add
Hmong txiv dab laug
Hmong1. n. leejniam tus nus Add
Hmong cem dab cem tuag
Hmong1. v. nthe hais lus phem los yog foom kom tuag Add
English2. v. curse, scold, insult Add

Advertisements