Checkout these words

Hmong faus teb
Hmong1. v. kev faus teb mus rau li no: (1) khaub cov av hauv qab tawm tuaj thiab tseg tus kwj, (2) ncaws cov av muaj noob nroj rau hauv tus kwj, (3) ntxeev cov av tom ntej los npog tus kwj qu thiab tseg dua tus kwj tshiab faus cov av tom ntej. Example: Peb nyiam faus teb es teb thiaj tsis muaj nroj. Add
Hmong ov
English1. interj. an exclamation to grab attention. Use at the end of a sentence. Example: [1] Saib ov = Look! [2] Mus ov = Lets go! [3] Noj ov = Lets eat! Add
Hmong mob ntsws
Hmong1. n. thooj ntsws mob thiab ua paug losyog ua dej thiab ua rau tus neeg hnoos hawb pob Add
Hmong txhom
English1. v. catch, seize, arrest, apprehended Add
Hmong hnub poob
English1. eq. west, sunset Add

Advertisements