Checkout these words

Hmong raum
English1. n. kidney Add
Hmong nkaug
English1. v. pierce, inject, stab, prod. Add
Hmong maj
English1. adv. hurry, in a hurry, rush. Example: Nws mus kev maj heev, tab sis nws tus menyuam mas tsis maj li. Leej niam maj maj mus tom teb. Add
Hmong dabqhuas
Hmong1. n. ua ntxias cov qhua tuaj suab nraud tuaj. Thaum ua dabqhuas ces thiaj cia cov paub ua los ua xwb. Cov tsis paub ces tsam ua txhaum cov qhua. Add
Hmong thoob
English1. adv. through, throughout Add

Advertisements