Saib cov lus no

Hmoob huj
Askiv1. n. picture, image Ntxiv
Hmoob thob
Hmoob1. v. muab tshem tawm kom khoob, txiav kom tau kev mus. Ntxiv
Hmoob ros
Hmoob1. eq. dab ros Ntxiv
Hmoob haujlwm
Askiv1. n. project, task, assignment, job Ntxiv
Hmoob hnyoo
Hmoob1. eq. hnyiab Siv: Toj kub hnyiab dawm kub hnyoo Ntxiv

Kev Pab