Saib cov lus no

Hmoob sawvdaws
Askiv1. n. everyone Ntxiv
Hmoob pasdej
Askiv1. n. lagoon, pond, lake. Ntxiv
Hmoob dav
Hmoob1. n. tus noog loj tis dav thiab kaus ncauj kaus taw ntses Siv: Dav noj nyug = Dav tom tau nyuj noj. Ntxiv
Hmoob ntuag
Askiv1. adj. torn. Siv: tsho ntuag = torn shirt. Ntxiv
Hmoob hmlos
Askiv1. n. smash in, dent. Ntxiv

Kev Pab