Saib cov lus no

Hmoob tau coj
Nplog1. adv. ໄດ້ພາ Ntxiv
Hmoob quabyuam
Askiv1. v. force; an act of pushing someone to do something unwillingly. Ntxiv
Hmoob pebcaug
Askiv1. n. thirty, 30 Ntxiv
Hmoob tiv dhau
Askiv1. v. survive Ntxiv
Hmoob tsog
Askiv1. n. wild ghost, spirit Siv: Tsog tsuam nws thaum nws pw Ntxiv

Kev Pab