Saib cov lus no

Hmoob saws
Askiv1. v. take to be a spouse Ntxiv
Hmoob yeb
Askiv1. v. to let, allow, be lenient Ntxiv
Hmoob ncus
Askiv1. v. throb, pulsing. Ntxiv
Hmoob taub taws
Askiv1. eq. toe ending, toe print Ntxiv
Hmoob suabpuam
Hmoob1. n. tejchaw xuab zeb qhuav qhawv uas tsis muaj av Ntxiv

Kev Pab