Saib cov lus no

Hmoob nkeeg
Askiv1. adj. lazy, tired, weak. Ntxiv
Hmoob cev nchuav
Hmoob1. eq. pojniam lub cev los ntsav los yog coj khaubncaws tsis tu. Ntxiv
Hmoob cuag ncua
Askiv1. adv. to fill in the gap, to avoid gap Ntxiv
Hmoob cuag
Askiv1. v. reach, extend, meet with. Siv: [1]Nws sau daim ntawv tuaj cuag koj = She wrote the letter to reach you. [2] Nws mus cuag tus coj = He goes to meet with the leader. Ntxiv
Hmoob Ntov ntoo saib ceg qhuav
Hmoob1. phrase. Hais lus rau neeg yuav tsum ceevfaj tias luag muaj txheeb muaj ze. Hais tsis zoo rau luag ces tej txheeb ze yuav tsis txaus siab rau yus. Ntxiv

Kev Pab