ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ xub pwg
ມົ້ງ1. n. xwb pwg ຕື່ມ
ມົ້ງ nyeem
ອັງກິດ1. adj. thick, thick liquid, sticky ຕື່ມ
ມົ້ງ nplooj
ອັງກິດ1. n. leaf ໃຊ້: Nplooj ces yoog kav hos noob ces yoog tsav = The leaf follows its vine as the seed follows its kind. ຕື່ມ
ມົ້ງ pas nrig
ອັງກິດ1. n. cane, walking stick. ຕື່ມ
ມົ້ງ xoomxaim
ອັງກິດ1. v. doubt, suspect ຕື່ມ

ໂຄສະນາ