ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ tawm mus
ອັງກິດ1. v. get out, leave, go out ຕື່ມ
ມົ້ງ dej tsaws ntxhee
ອັງກິດ1. eq. fast water. ຕື່ມ
ມົ້ງ ua tsias
ອັງກິດ1. eq. throw tantrum ໃຊ້: Menyuam ua tsias ຕື່ມ
ມົ້ງ nkaib
ອັງກິດ1. adv. deceive, lie ຕື່ມ
ມົ້ງ nquam
ອັງກິດ1. v. row. ໃຊ້: 1 Nquam nkoj = Row the boat. ຕື່ມ

ໂຄສະນາ