ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ av
ມົ້ງ1. n. a, av, chaw cog qoob loo, chaw tsuj. ໃຊ້: 1. Cov av zoo cog zaub. 2. Tus tswv teb muaj av dav cov nws tej qoob loo. ຕື່ມ
ມົ້ງ ntxim ntxub
ອັງກິດ1. eq. detestable, hateable ຕື່ມ
ມົ້ງ yub
ອັງກິດ1. n. shoot, sprout, plant sprout ໃຊ້: 1 Yub taum = Bean sprouts ຕື່ມ
ມົ້ງ roj mis
ອັງກິດ1. n. butter ຕື່ມ
ມົ້ງ yooj
ມົ້ງ1. eq. yoom, yoog, yoojyim ຕື່ມ

ໂຄສະນາ