ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ tsawv
ອັງກິດ1. v. grasp, grab ຕື່ມ
ມົ້ງ mejzeej
ອັງກິດ1. n. member ຕື່ມ
ມົ້ງ xwm ceev
ອັງກິດ1. n. emergency, urgency ຕື່ມ
ມົ້ງ sib sablaj
ອັງກິດ1. eq. discuss ຕື່ມ
ມົ້ງ ti
ອັງກິດ1. adv. close, near ຕື່ມ

ໂຄສະນາ