ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ hnab ntawv
ອັງກິດ1. n. envelope, book backpack. ຕື່ມ
ມົ້ງ zeeg
ອັງກິດ1. v. to shed, to fall off naturally ໃຊ້: 1 Cov nplooj zeeg = The leaves fall off ຕື່ມ
ມົ້ງ tsim
ອັງກິດ1. v. create, construct, make, design, generate, form ໃຊ້: 1 Ntuj tsim neeg los nyob ntiajteb ຕື່ມ
ມົ້ງ tawnpua
ອັງກິດ1. n. barrow, boar ຕື່ມ
ມົ້ງ ua kom
ອັງກິດ1. v. cause ຕື່ມ

ໂຄສະນາ