ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ fo
ມົ້ງ1. adv. ib lo lus ntxiv rau lwm lo lus xws li: fab fo ຕື່ມ
ມົ້ງ xamlav
ອັງກິດ1. n. salad ຕື່ມ
ມົ້ງ caws
ອັງກິດ1. v. bend, crouch, curl. ໃຊ້: [1] Nws caws ko taw thaum nws zaum = He bends his leg when he sits dwn. [2] Roj hmab caws thaum koj muab hlawv = The plastics bend when you burn them. ຕື່ມ
ມົ້ງ khiab
ອັງກິດ1. v. hang, strap (to hold). ຕື່ມ
ມົ້ງ tsovrog
ອັງກິດ1. n. war, battle ຕື່ມ

ໂຄສະນາ