ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ tsoom hwv
ມົ້ງ1. eq. tsoom hwv ຕື່ມ
ມົ້ງ tas
ມົ້ງເລັງ1. adv. taag ຕື່ມ
ມົ້ງ sib liam
ອັງກິດ1. v. vice-versa; blaming each other. ຕື່ມ
ມົ້ງ cheem
ອັງກິດ1. v. yield, stop, halt, intervene. To ask someone to stop. ໃຊ້: [1]Tus niam cheem kom tus txiv nyob = The wife asks the husband to stay. [2] Nws cheem tsis tau nws tus kheej = He cannot stop himself. [3] Nws mus cheem ob tug neeg sib ntaus = He goes to intervene two people fighting. ຕື່ມ
ມົ້ງ khaum
ມົ້ງ1. n. cursed ຕື່ມ

ໂຄສະນາ