ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ haiv
ມົ້ງ1. n. tej lus hais, tej zaj hais ຕື່ມ
ມົ້ງ Nraug Oo
ອັງກິດ1. name. A name of a male character in Hmong folktale equivalent to biblical character Adam ຕື່ມ
ມົ້ງ xuabzeb
ມົ້ງ1. n. cov hmoov zeb me me luaj ntsis koob ຕື່ມ
ມົ້ງ xoo
ອັງກິດ1. n. odor, smell of male animal ຕື່ມ
ມົ້ງ sai
ອັງກິດ1. n. serow, mainland serow, Chinese serow ໃຊ້: Kuv saib tus sai sais ib plhaw = I watch the serow takes one jump. ຕື່ມ

ໂຄສະນາ