ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ fais fab
ອັງກິດ1. n. electricity; electrical energy; X-ray; ໃຊ້: [1]Lub teeb fais fab = The electric light. ຕື່ມ
ມົ້ງ ntxais
ອັງກິດ1. v. suck, nurse. ໃຊ້: 1 Ntxais kua mis = Sucking milk. ຕື່ມ
ມົ້ງ iam
ອັງກິດ1. adj. gross, yucky. Tell children of yucky things. ຕື່ມ
ມົ້ງ cib laug
ອັງກິດ1. n. dust pan. ໃຊ້: [1] Lub cib laug thiab tus khaub rhuab mas ua hauj lwm ua ke = The dust pan and the broom works together. ຕື່ມ
ມົ້ງ raug ntes
ອັງກິດ1. eq. arrested, apprehended ຕື່ມ

ໂຄສະນາ