ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ hnyev
ມົ້ງ1. adv. lo lus txuas rau lo "hnyuj" ua "hnyuj hnyev" ຕື່ມ
ມົ້ງ thwv
ມົ້ງ1. eq. av, a ຕື່ມ
ມົ້ງ khwv
ອັງກິດ1. v. think, plan. ຕື່ມ
ມົ້ງ heev
ອັງກິດ1. adv. much, quite, extreme, a lot, very ຕື່ມ
ມົ້ງ nruab siab
ອັງກິດ1. eq. in the heart ຕື່ມ

ໂຄສະນາ