ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ maj ceev
ອັງກິດ1. eq. quick, quickly. ຕື່ມ
ມົ້ງ ua kiag
ອັງກິດ1. adv. act or do immediately ຕື່ມ
ມົ້ງ qhua taum
ອັງກິດ1. n. smallpox ຕື່ມ
ມົ້ງ flower
ລາວ1. n. ດອກ ຕື່ມ
ມົ້ງ nras
ອັງກິດ1. n. area, plain, field. ຕື່ມ

ໂຄສະນາ