ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ feem coob
ອັງກິດ1. n. majority. ຕື່ມ
ມົ້ງ kab npis
ອັງກິດ1. n. yellow cricket, big cricket ຕື່ມ
ມົ້ງ hawbpob
ອັງກິດ1. eq. asthma. ຕື່ມ
ມົ້ງ qhua neeb qhua yaig
ມົ້ງ1. n. dab neeb, qhua neeb, cov ntsuj uas qhia tus txawj neeb ua neeb ຕື່ມ
ມົ້ງ nyav
ອັງກິດ1. adv. with teeth showing ຕື່ມ

ໂຄສະນາ