ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ neb
ອັງກິດ1. pron. you two. ຕື່ມ
ມົ້ງ riam
ອັງກິດ1. n. knife, kitchen knife ຕື່ມ
ມົ້ງ nthwv
ອັງກິດ1. n. gust, gust of wind. ຕື່ມ
ມົ້ງ tib
ອັງກິດ1. v. reject, refuse, object, oppose ຕື່ມ
ມົ້ງ luam taw
ອັງກິດ1. adj. trip, slip ຕື່ມ

ໂຄສະນາ