ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ taig laig nyag
ມົ້ງ1. n. lub tais rau nqaij hno laig rau tub tuag. ຕື່ມ
ມົ້ງ nog
ອັງກິດ1. v. pack, stuff ໃຊ້: 1. Neeg nog khoom = People pack things. ຕື່ມ
ມົ້ງ zaiszis
ອັງກິດ1. n. bladder, urine bladder ຕື່ມ
ມົ້ງ yuavluag
ອັງກິດ1. adv. almost ຕື່ມ
ມົ້ງ nplhiv
ມົ້ງ1. eq. nplhaus nplhiv, nplhiv nplhuv ຕື່ມ

ໂຄສະນາ