kua nrog zig
1 Hmong - English
Pronunciationkua drawgh zeegh

Part of Speech common phrase
Definitions juicy
Examples: juicy pear


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1 Txoj phuam nrog kua zig = The towel is dripping.
Example 2 fish sauce = kua ntses soy sauce = kua taum pauv
Example 3 [1] Pob kws cauj siav ntxov dua pob kua taj = Early corn ripe sooner than late corn.
Example 4 lub sab cib ua kom qhuav kua.
Example 5 Neeg kiam txav yog neeg teev kua muag quaj taug.
Example 6 1 Ntxais kua mis = Sucking milk.
Example 7 Niam cov kua mis muaj ntau yam zoo rau tus menyuam.
Example 8 Tsis dua lino xwb, kua mis tseen yog ib yam mis uas huv tshaj thiab tsis muaj kabmob nyob hauv li.
Example 9 Cov roj no yog cia los ua kua mis rau menyuam noj xwb.
Author/Contributor: Hmong, May 15, 2016 12:47 pm

Advertisements