Lastees rau Phajhauj

©ÑÊ program ªÐÆ £ÐÎ ¡ÒÃÓ §Â £ÑÎ ©Ñ¿ ¶ÐÄ ¤ÒÂÐ ÇÓ ¤ÂÐ ³ÑÅÓ Lastees «ÒÃÓ ¶ÐÎ ¤ÂÐ ³ÑÅÓ Phajhauj. ©ÑÊ program ªÐÆ £ÂÓ ¡ÀÐ ªÐÅÐ ¹ÐÀÐ ÈÓ ÈÓ ºÒÈÓ ¦ÐÌÐ. µÒ ¡ÀÐ ¡ÐÀÓ ªÐÅÐ © ¨ÒÆ ¤ÂÐ «Ñ¾ §Ä ¦ÐÌÐ º¾Ð °ÐÎÐ ©Ñ¿ ¶ÐÄ © ¬ÒÁ. ªÇ ©Ò ©ÃÓ ±ÒÈÓ ©ÑÊ ¤ÒÂÐ °ÐÎÐ ©Ñ¿ ³ÑÅÓ ¹ÐÀÐ ¬ÒÁ, ©Ò ªÐ¾ »Ê Á µÒ «ÐÃÓ ÈÓ. µÒ ¶ÐÈÓ email ªÇ mouacy at hotmail dot ©¿. ¤ÂÐ ¬ÒÀÐ ÅÓ.

Ntaus koj cov lus rau lub thawv hauv qab no.