loj
1 Hmong - English
Pronunciationlawt

Part of Speech adjective
Definitions big, great, large, severe


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Aub caj ntswm loj, aub hnov ntxhiab dua = Dog has bigger nose, dog is more sensitive.
Example 2 1. ncauj loj = big mouth.
2. ncauj hnab = the opening of a bag.
Example 3 1 Lub nkoj loj xa khoom kwm hiavtxwv = The ship transports shipments through the ocean. 2 Lub nkoj me thauj neeg mus nuv ntses = The small boat carries people to go fishing.
Example 4 [1] Cov cav loj zoo kaw ua txiag = Big logs can be cut into wood planks.
Example 5 [1]Ib txhia neeg muaj dab ntub loj = Some people have deep sleep.
Example 6 [1]Cov neeg kawm ntawv coob dua cov neeg qhia ntawv = The students are more than the teachers. [2]Cov nroog loj mas muaj neeg coob = Big cities have many people.
Example 7 1 Qos ntug loj heev = The potatoes grow very big.
Example 8 Mosntsuab yog ib hom yoov uas loj thiab muab lub cev ci ntsuab.
Example 9 Lub dab dadej loj haum nkaus neeg = the bathtub can fit a person.
Example 10 [1]Lub ris me dhau thiab lub tsho ho loj dhau = the pant is too small and the shirt is too big.
Example 11 Cov me nyuam uas muaj qhov tsis taus loj los tseem muaj cuab kav siv tau cov pob nyem.
Example 12 [1]Daiv loj dua ntab = hornet is bigger than honey bee.
Example 13 Cov neeg phob nyiaj loj yeej tseg tsis tau nyiaj = people who spend lots of money cannot save money.
Example 14 1. Xyoo no los ib kob daus loj kawg = this year fell a heavy snow.
2. Nag hmo los ib kob nag = yesterday rain fell one time.
3. Tag kis yuav los pes tsawg kob nag? = Tomorrow, how many times will the rain fall?
Example 15 Plas muaj qhov muag loj - owl has big eyes.
Example 16 Nws ntsub ntau yuav ua rau mob cov hnyuv loj (Diverticular disaese).
Example 17 Tus tub rag txuj tau yuam Txoj Cai Kev Rag Txuj txhaum loj heev 2.
Example 18 1. A big building = Ib lub tsev loj.
Example 19 [1] Tus kav xwm tau ib ces [ceg] nyuj = The funeral manager got a whole cow leg. [2] Ces ntoo loj khov dua ces ntoo me = The big branch is stronger than the small branch.
Example 20 Cov kws kho mob loj me mob coob heev li, thiab cov neeg mob los tseem coob heev thiab.
Author/Contributor: Hmong, Jul 26, 2010 3:37 pm

Advertisements