noj su
1 Hmong - English
Pronunciationnawt shuu

Part of Speech equivalent
Definitions eat lunch


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Dav noj nyug = Dav tom tau nyuj noj.
Example 2 Noj nqaij ntxuag mov = noj nqaij lawv mov
Example 3 [1] Kev coj noj coj ua = leadership. [2] Tus coj noj coj ua = leader.
Example 4 Yog peb xav noj nqaij, peb yuav tsum noj nqaij xwb tiag - kom tsis txhob muaj roj nrog li.
Example 5 [1]Kuv nyiam noj dib liab = I like eating red melon. [2]Nws xav noj dib = he wants to eat cucumber.
Example 6 Tim lino, sawvdaws rog heev tim noj tshaj - tsis yog noj ntau.
Example 7 [1] Noj tsiab yog noj nqaij tos xyoo tshiab = Feasting is eating meat to welcome the new year.
Example 8 Peb noj, peb zaum tas hnub, peb rov noj ces peb pw xwb.
Example 9

[1] Kuv mus tom nroog hos nws mus tom tsev kawm ntawv = I go to the city and he goes to the school.

[2] Kuv noj zaub hos nws noj nqaij = I eat vegetable but he eats steak.

[3] Kuaj mus ua si hos nws ne? = You go to play, but how about him?

Example 10 Nws caw kuv mus noj mov. Thov caw koj tuaj nrog peb noj peb caug.
Example 11 [1] Ntuj no ces yuav los daus = Cold season there will be snow.
[2] Hmoob noj peb caug thaum lub caij ntuj no = Hmong celebrates new year during the winter.
Example 12 [1] Thaum tav su, peb noj su = At noon, we eat lunch.
Example 13 1. mus laiv = lets go.
2. noj laiv = lets eat.
3. hais los laiv = please speak.
Example 14 1. laj noj mov = tired of eating.
2. laj hais lus = tired of talking.
3. laj ua si = bored with playing.
Example 15 Ntsuam xyuas cov ntaub ntawv kev noj qab nyob zoo kom muaj kev kawm txog AOD ntxiv mus.
Example 16 1. hais dua = say again.
2. ua dua = do again.
3. noj dua = eat again.
Example 17 1 Kuv pom ib pab noog = I see a flock of birds
2 Ib pab neeg mus nuv ntses = A group of people go fishing
3 Nws hais kom pab neeg mus tsev = He told the crowd to go home
4 Ib pab twm tab tom noj zaub = A herd of buffalo is grazing
Example 18 1. Lawv mus dua tag lawm = They had already left.
2. Peb noj mov dua tag nws mam tuaj = We already finished eating when he came.
Example 19 1 I need to eat rice = Kuv yuav tsum tau noj mov
Example 20 1 Lawv caw peb noj mov
Author/Contributor: Hmong, Sep 14, 2010 3:02 pm

Advertisements