plaub npaug
1 Hmong - English
Pronunciationplaub·bauh | plaū.baụ | \ pˡau˥-ᵐbau˧˩ \

Part of Speech noun
Definitions quadruple


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Yuav tsum tau maj mam zaws cov qe ntawm txoj plaub hau tawm thiaj li tau.
Example 2 Nco ntsoov tias niaj hnub zawv plaub hau los yeej yuav tua tsis tau ntshauv li.
Example 3 Tej roj hmab khi plaub hau kuj yuav tau muab ntxuav dej kub xyaw xab npum tib si.
Example 4 Txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum muaj cai los taug plaub ntug raws txoj cai.
Example 5 Txhua tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum tsis txhob raug yuam tus kheej kom raug plaub ntug.
Example 6 Sib tw nyob rau ib hom kev rag txuj ntau dua plaub lub caij rag txuj.
Example 7 [1] Nws tuaj ceeb toom koj sawv daws khiav = He came to inform everyone to flee. [2] Daim ntawv ceeb toom nws mus nce tsev hais plaub = The letter notifies him to go to court. [3] Lawv ceeb toom kom peb mus pov npav = They remind us to go vote. [2] Tub ceev xwm ceeb toom kom nws nres = The police warns him to stop.
Example 8 [1] Nws foo plaub hau = She colors her hair.
Example 9 1 Haujsam chais plaub hau = Monks shave their hair
Example 10 1 Nws ntsis plaub hau = She combs hair.
Example 11 1 Plaub hau ntxhee yees = The hair flows softly.
Example 12 1 Ntxias plaub hau = Braiding hair.
Example 13 Lub plawv muaj plaub chav = the heart has four chambers. Hauv plawv zos muaj neeg coob = in the center of town lives many people.
Example 14 [1]Qaib cuas luam tsis muaj plaub = A bare chicken has no feather.
Example 15 [1]Plaub hau do = hairless. [2]Neeg do hau thiaj tsim nom = Bald people are suitable to be leader.
Example 16 [1] The wealthy sleeps on fur bed = Neeg muaj pw txaj plaub mog.
[2] The poor sleeps on bamboo bed = Neeg txom nyem pw txaj nruab.
Example 17 1 Nws ntsiab cov plaub hau = She grabs the hair.
Example 18 1 Plaub tug nyuag = Four individuals
Example 19 1 Messy hair = ntxhov hauv, plaub hau ntxhov
Example 20 Qaibtseev yog tus qaib uas cov plaub tsa nrha rwbris
Author/Contributor: Hmong, Dec 18, 2010 3:25 am

Advertisements