qhov cub
1 Hmong - English
Pronunciationqhawv cjuub

Part of Speech equivalent
Definitions stove, fireplace


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Qhov tseeb tiag, qhov kawm tau ntawd yuav yog qhov ntau dua.
Example 2 Kuv xav kom ib tug neeg laus cheem qhov kev ua heev neeg/qhov kev ua saib tsis taus no.
Example 3 [1] Nws chaws lub qhov laj kab = He went through the hole on the fence. [2] Tus nas chaws lub qhov phab ntsa los = The mouse came through the hole in the wall.
Example 4
[1] ntxi qhov muag = top slightly open the eyes.
[2] ntxi hniav = to open the lips a little to show the teeth.
[3] ntxi qhov tsev = to open a small gap on the wall.
Example 5 Qhov kev txiav txim siab ntawm Tsoom Fwv Tswj feem coob yuav tsum yog qhov kawg.
Example 6 Qhov no yog qhov tseeb tshwj xeeb rau tsev neeg thiab cov tu nws.
Example 7 Yuav tsum muaj qhov cuab yeej los pab rau qhov txawj ua no.
Example 8 Qhov chaw no qhuav qhawv, tsis muaj dab tsi = this place is empty, there is nothing. Qhov chaw no qhuav qhawv, zoo ua si = this place is dry, good for playground.
Example 9 Tus xib fwb yuav tau cej luam cej luam qhov teeb meem rau ib tug neeg saib xyuas qhov kev sib tw.
Example 10 open the door = qhib lub qhov rooj open the mouth = rua lub qhov ncauj
Example 11 me too = kuv thiab, ntxiv kuv nrog that too = qhov ntawd thiab, qhov ntawd ntxiv
Example 12 Daim sev tsis yog daim tiab. Daim tiab mas vas nkaus yav nrav. Daim sev mas npog ntawm qhov uas daim tiab los sibcob losyog npog qhov uas tsis pub neeg pom.
Example 13 Txiav txim xyuas cov kev teem txim tsim nyog rau qhov muaj AOD thiab/los yog xa mus rau lwm tus.
Example 14 Cov Kev Qhia Ua: Teb cov lus nug ntawm no kom ncaj ncees thiab kom meej li qhov koj ua tau.
Example 15 Qhov teeb meem no yuav muab leg tsis pub leej twg paub.
Example 16 1. Koj yog leej twg? = Who are you?
2. Nws nyiam yam twg? = What does she like?
3. Lawv nyob qhov twg? = Where do they live?
4. Peb mus thaum twg? = When do we go?
Example 17 Qhov teeb meem no tau tshwm sim los ntev li cas lawm? 6.
Example 18 Koj tau ua li cas lawm hais txog qhov teeb meem no? 7.
Example 19 Koj xav tham qhov teeb meem no rau leej twg? 9.
Example 20 [1] Nws muab qhov nyiaj coj mus ceev cia = He take the money to keep in a safe place.
Author/Contributor: Hmong, Aug 21, 2019 11:55 am

Advertisements