sab
1 Hmong - English
Pronunciationshaab

Part of Speech noun
Definitions side, piece
Examples: [1] Nyob Meskas teb, tsav tsheb phaub xis = in the US, drive on the right side.

[2] Lub pob zeb tawg ua ob sab = the rock splits into two pieces.
2 Hmong - English
Part of Speech adjective
Definitions tire, exhaust, fatigue; grave
Examples: [1] Nws los tom teb los. Nws sab kawg = He came from the garden. He is very tired.

[2] Nws tus mob sab heev li = his condition is grave.
3 Mong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions siab, lub siab
Examples: Leejnam sab zoo.
Synonyms:
4 Mong - English
Part of Speech adjective
Definitions tall, high, height
Synonyms:
5 Hmong - Mong
Part of Speech adjective
Definitions saab, zug tag


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Nws los tom teb los. Nws sab kawg = He came from the garden. He is very tired.
[2] Nws tus mob sab heev li = his condition is grave.
Example 2 1 sab xis
2 sab laug
Example 3 1 Kab laug sab txawj cab sab ua lub vas = Spider knows how to weave a net
Example 4 1. Kuv tus aub tsem tsem thaum muaj tub sab tuaj ze kuv lub tsev. 2. Cov aub hauv zos tom tom hmo thaum hmo ntuj vim muaj tub sab.
Example 5 [1] Maum tsov ntxhuav caum nees txaij = The lioness chases the zebra. [2] Tub ceev xwm caum tus tub sab = The police pursues the thief. [3] Tus menyuam caum nws niam = The child runs after the mother.
Example 6 lub sab cib ua kom qhuav kua.
Example 7 Pab neeg ua hauj lwm thiab tsev kawm ntawv tsoom thawj coj cov rooj sab laj 4.
Example 8 [1]Txhob cuam tshuam tus neeg tseem hais lus = Do not interrupt a talking a person. [2] Kuv nyob hauv kuv tsev, kuv tsis cuam tshuam txog tej teeb meem sab nraud = I live in my own house, I do not involve with outside problems.
Example 9 Yuav tsum tshab hauv pawg ntseeg tej rooj sab laj.
Example 10 1 Nws ntxee roob rau sab nraud lawm = He crossed over the mountain to the other side.
Example 11 [1]Tus pas dam ua ob ya lawm = the stick has broken in two pieces. Nws sab ceg dam lawm = his leg is broken.
Example 12 [1] Nyob Meskas teb, tsav tsheb phaub xis = in the US, drive on the right side.
[2] Lub pob zeb tawg ua ob sab = the rock splits into two pieces.
Example 13 Leejnam sab zoo.
Example 14 Muaj cov Thaib nyob rau sab saum toj saib xyuas cov Fuab Tais Nplog.
Example 15 Nws khiav mus nkaum nyob rau sab pem Qaum Teb pem Xeekhuam Moophuas Teb.
Example 16 1 It hits a hard wall = Nws nrau sab phabntsa tawv
Example 17 Nijyai...., Cas niaj tshav ntuj tuaj rau tim ub es los nag tuaj rau tim no mog, cas Hmoob txiv leejtub, koj ncaim kuv mus rau sab ntuj nraum ub es ntshe koj mus muaj dua tus hlub lawm es koj thiaj tsis nco.
Example 18 Tub Sab – Xws li nyiag lwm tus nyiaj los tej khoom ntiag tug uas raug nqi tsis tshaj $200.
Example 19 “Ua Tub Sab Loj” – Xws li nyiag lwm tus nyiaj los yog tej khoom uas raug nqi ntau dua $200.
Example 20 1 The bullet goes through the wall = Lub muastxwv mus tshab sab phabntsa.
Author/Contributor: Hmong, Dec 20, 2010 5:39 pm

Advertisements