siab kaj
1 Hmong - English
Pronunciationsiab·kat | siā.kà | \ ʂiə˥-ka˥˧ \

Part of Speech equivalent
Definitions having clear conscience, at peace, unclouded mind


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Txo fwj chim thiab txhob zoo siab heev heev yog yeej, ua siab zoo thiab txhob ua phem yog swb.
Example 2 Feem coob, cov neeg qhuav-cawv thiab cov neeg haus cawv ntau yuav mob daim siab ua rau siab os.
Example 3 Yuav tsum muab cov tshuaj cia siab kom me nyuam yaus tsis txhob muab tau.
Example 4 Muab kev txaus siab rau me nyuam kawm ntawv tej ntaub ntawv kawm thiab lwm yam kev kawm 7.
Example 5 Hlawv tsev – Xws li tis tawv rau, los yog npaj siab hlawv tej vaj tse.
Example 6 Kev nkag siab txog txoj cai, tsab cai kav thiab tsab cai tswj cov hluas 3.
Example 7 Qhov kev txiav txim siab ntawm Tsoom Fwv Tswj feem coob yuav tsum yog qhov kawg.
Example 8 Tej tim khawv ntawm lub rooj siab hais yuav tsum yog tej yam nyob rau tom tsev kawm ntawv xwb.
Example 9 Tswj tau qhov kev txaus siab ua (amateur status).
Example 10 Kev siv, kev muaj los yog kev muaj thiab npaj siab yuav xa tawm cov tshuaj raws li ntawm no.
Example 11 Fwm tsoom fwv tuav kev rag txuj thiab lees txais lawv cov kev txiav txim siab.
Example 12 Cov neeg zej zog zoo siab heev.
Example 13 Hmoob Thiab Fakis Sib Tua: Lub xyoo 1895, cov nom tswv Fakis nce kiag tag nrho ob yam se siab heev.
Example 14 Cov nom tswv Fakis tsis txaus siab kiag.
Example 15 Tej tug kuj ua rau ntshav nce siab (hypertension).
Example 16 [1]Caj tw siab zoo dua caj tw pau = Rising buttocks are better than hanging buttocks.
Example 17 [1] Nws coj khawm kom hniav txhob chom = She wears brace to stop the teeth from bending outward. [2] Khau luj siab rau chom ntxws = High heels make the buttock stick out.
Example 18 [1]Nqaij daw ntsev tsis zoo noj = salty meat is not good for consumption. Neeg daw siab tsis zoo yuav = salty heart person is not good for marriage.
Example 19 1. Lus deev siab = Words [that] affect (mend) [the] heart. 2. Tej hlob deev tej yau = [The] older ones care for [the] younger ones. 3. Pojniam deev hluasnraug = [Woman] wife having influence or under the influence of boyfriend [having an affair]. 4. Deev luag pojniam = influencing or seducing other's wife.
Example 20 [1]Nws dua rhe tus ceg ntoo = He forcefully tears the branch. [2] Lub siab mob dua rhe = The heart hurts as if being torn apart.
Author/Contributor: Hmong, Jun 03, 2020 8:13 am

Advertisements