tsho npuag
1 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Etymology Hloov suab ntawm: tsho npua
Definitions lub tsho loj hnav tuaj sab nraud
Synonyms:
2 Hmong - English
Pronunciationzhhaw buagh

Part of Speech noun
Definitions coat, over coat


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1]Dab tsho yog daim ntaub ntawm lub tsho uas los ncig lub caj dab = Collar is the part of a shirt that surrounds the neck.
Example 2 [1] Cov niam niam no nyiam hnav ris tsho ceev = Young people now a day likes to wear tight clothes.
Example 3 Lub nqaws tsho.
Example 4 1 Tsho ntsu kauv = Dirty shirt
2 Neeg ntsu kauv = Dirty person
Example 5 tsho ntuag = torn shirt.
Example 6 [1]Lub ris me dhau thiab lub tsho ho loj dhau = the pant is too small and the shirt is too big.
Example 7 Lub ris no phim lub tsho ntawd = this pant matches that shirt.
Example 8 1. Nws xaws khawm rau lub tsho = She sews the buttons to the shirt.
Example 9 [1] Lub tsho ntsws = The shirt wrinkles. [2] Neeg laus ces tawv nqaij ntsws = As people aged, the skin turns wrinkles.
Example 10 1. Nws khawm nws tus menyuam = she embraces her child. 2. Nws khawm nws tus phooj ywg = she hugs her friend. 3. Nws khawm tsho = He buttons shirt.
Example 11 1. Nws xuas koob xaws tsho = she uses needle to sew the shirt.
Author/Contributor: Hmong, Jan 03, 2019 1:23 pm

Advertisements