tsuas nro
1 Hmong - English
Pronunciationzhuaz draw

Part of Speech equivalent
Definitions got involved, got mixed in
Examples: Koj tsuas nro koj tsis mloog hais (You got invoved you not listen) = It's your fault for not listening.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Ntshauv tsis txawj dhia thiab ya; lawv tsuas nkag xwb.
Example 2 Cov tshuaj tua ntshauv no yog tsuas siv tua ntshauv nkaus xwb.
Example 3 Zuag hais ntshauv tsuas hais tau qee cov xwb yeej hais tsis tag cov qe li.
Example 4 Lawv tes dej num thiab khoom kho yeej tsis zoo thiab lawv tsuas npaj tuaj nyiag koj xwb.
Example 5 Koj xav kom ua li cas rau ziag no? Kuv tsuas yog xav kom muaj tej tug nrog paub xwb.
Example 6 Tsuas yog niam txiv los yog tus tswj fwm xwb thiaj yuav cia muab txoj cai no rau.
Example 7 1. Hluas nkauj nthe, "Ab! Txhob thab kuv mas."
2. Hluas nraug ntxias, "Ad... Tsuas yog tawb me me xwb mas."

Lub suab no feem ntau yog cov txiv neej thiab cov laus siv xwb.
Example 8 [1]Toyota dhos lawv cov tsheb zoo heev = Toyota assembles their vehicles very good. [2]Kuv tsuas txawj dhos luv thij xwb = I only know how to put together a bicycle. [3]Qee zaum cov khoom tsis sib dhos = sometimes the parts do not fit.
Example 9 [1]Lub eeb nees mas tsuas yog siv rau nees xwb = The horse saddle is only for the horse.
Example 10 1 Kuv taug txoj kev mus kawm ntawv 2 Nws tsuas muaj ib txog kev dim xwb
Example 11 1 Kuv tsuas yog ib tug neeg xwb = I am simply a person
Example 12 Kuv yuav hlub koj tas li. Nws tsuas nyeem ntawv tas li xwb.
Example 13 Thaum chiv keeb tsuas muaj nkauj ntsuab thiab nraug nab xwb = In the beginning there were only Eve and Adam.
Example 14 1 Kuv kaj hais tias lus Hmoob tsuas muaj li 5 txhiab tawm lo xwb
Example 15 1 Cov xim tsuas daim ntaub = The color stains the cloth.
Example 16 1 Nws tsuas khwv koob ncauj xwb = He only earns enough to eat.
Example 17 Tsis txheeb tsis ze, tsuas yog muaj kev cuam tshuam ua ke.
Example 18 Neeg liam sim ces ua qhov twg los tsuas ua kom puas xwb.
Author/Contributor: Hmong, Mar 14, 2020 12:32 pm

Advertisements