txhais
1 Hmong - English
Pronunciationtxhaiz  

Part of Speech verb
Definitions translate, interpret
Examples: 1 Nws txhais lus Hmoob ua lus Askiv
2 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions trigger, snap, go off
Examples: Rooj ntxiab txhais raug ib tug nas = The trap snap (caught) a mouse.
3 Hmong - English
Part of Speech classifier
Definitions a unit such as leg, or hand
Examples: Neeg muaj ob txhais ceg thiab ob txhais tes
4 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions shrapnel, pieces of exploded bomb
Examples: Thaum lub foobpob tawg, cov txhais ya raug tubrog
5 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions a tree that causes the skin to itch upon contact


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1]Dab teg/tes yog ntu uas txuas txhais npab rau txhais tes = The wrist is the joint connecting the lower arm to the hand.
Example 2 Neeg muaj ob txhais ceg thiab ob txhais tes
Example 3 Kuv muab daim ntawv cob nkaus rau nws txhais tes = I place the letter on his/her hand.
Example 4 Kauj toog npab yog lub kauj coj kauv taug txhais npab losyog ntawm cajdab tes.
Example 5 Tsis txhob suam npe rau dab tsi li txog thaum koj paub tias nws lub ntsiab lus yog txhais li cas.
Example 6 Thaum lub foobpob tawg, cov txhais ya raug tubrog
Example 7 1. Nws tus caj ntswg luv luv = His nose bridge is short.
2. Neeg caj tw ntse yog neeg nquag = People with pointy hips are hardworker.
3. Nws txhais caj npab dam lawm = His arm has broken.
Example 8 Yog koj tsis paub lo lus nov txhais li cas, koj yuav tau mus saib hauv phau Keeb Kuav Ceem.
Example 9 1 Nws txhais lus Hmoob ua lus Askiv
Example 10 Rooj ntxiab txhais raug ib tug nas = The trap snap (caught) a mouse.
Example 11 [1]Yas npab txuas rau txhais tes = Lower arm connects to the hand.
Author/Contributor: Hmong, Sep 28, 2012 8:03 pm

Advertisements