txhia qhov chaw
1 Hmong - English
Pronunciationtxhia qhawv cher

Part of Speech equivalent
Definitions every where
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1]Cov dej ntas thaum av qeeg = The water is unstable during earth quake. [2] Dej ntas ntub qhov txhia chaw = The water overflows and splashes every where. [3] Poj niam lub cev ntas ib hli ib zaug = The female body menstruate once a month.
Example 2 Tus niam uamov ces tuaj sawvcev tus niam xyomcuab lub luag haujlwm ua mov tos qhua. Txheej thaum ub mas tus niam uamov yauv tsumyog ib tug pojntsuam uas tsis muaj chaw tabkaum. Niajno ces ib txhia tseem muaj txwjnkaum los kuj ua tau niam uamov lawm thiab.
Example 3 Cov Fakis phua ua nyiaj txiag rau txhua txhia tsev neeg them kiag ib xyoo twg ib zaug.
Example 4 Ib txhia neeg muaj tswvyim ntau = some people have too many ideas.
Example 5 [1]Ib txhia neeg muaj dab ntub loj = Some people have deep sleep.
Author/Contributor: Hmong, Feb 27, 2016 5:31 am

Advertisements