txuas lus
1 Hmong - Hmong
Part of Speech verb
Definitions sibtham lus, ib tug hais ib tug teb
2 Hmong - English
Pronunciationtxuaz luuz

Part of Speech verb
Definitions converse, discuss, talk, continue to add to a conversation


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Caj npab txuas rau lub xub pwg = Upper arm connects to the shoulder.
Example 2 [1]Dab teg/tes yog ntu uas txuas txhais npab rau txhais tes = The wrist is the joint connecting the lower arm to the hand.
Example 3 txau dej. txua dej, txuas dej
Example 4 xeeb ntxwv = muaj ntxiv, yug txuas ntxiv
Example 5 [1]Yas npab txuas rau txhais tes = Lower arm connects to the hand.
Author/Contributor: Hmong, Oct 10, 2013 11:08 am

Advertisements