xub ntab
1 Hmong - English
Pronunciationxuub ntaab

Part of Speech noun
Definitions bee hive, bee colony


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Caj npab txuas rau lub xub pwg = Upper arm connects to the shoulder.
Example 2 Yuav pom tej tawv nqaij uas ntshauv tom ntawm xub qwb thiab ncij ntawm qaum pob ntseg.
Example 3 [1] Lub hau xub yaig lawm = The arrow has worn down.
Author/Contributor: Hmong, Feb 23, 2011 1:01 pm

Advertisements